Odlomak

UGOVOR O PRODAJI
Ugovor o prodaji je osnovni ugovor poslovnog prava i robnog prometa kojim se jedna ugovorna strana – prodavac obavezuje da na drugu ugovornu stranu – kupca prenese pravo vlasništa na robi koja je predmet prodaje i da pri tome garantuje za njena svojstva (odgovornost za materijalne i pravne nedostatke), a kupac se obavezuje da primi robu i isplati prodajnu cijenu.
Osnovni cilj mu je sticanje prometne vrijednosti stvari odnosno ostvarenje dobiti. Po svojim osnovnim karakteristikama ugovor o prodaji je: neformalan, teretan, dvostrano obavezujucu, komutativan (konsezualan) i sinalgmatican.
Kod zakljucivanja ugovora do izrazaja dolaze principi autonomije volje, savjesnosti i postenja, kao i zabrane stvaranja i koristenja monopolskog polozaja.
Postupak zaključivanja ugovora obuhvata sljedeće faze: eventualne faze (karakterizuju je preliminarni kontakti i pregovori), -nužne faze, i prihvat ponude (moguc je na izricit nacin, konkludentnim radnjama tj. Roba za robu ili sutnjom pod određenim uslovima – postojanje stalne poslovne veze). Kao faze zakljucenja treba dodati jos i perfekciju ugovora i u određenim slucajevima intervensiju drzave. Dokumenti pri sklapanju ugovora su: zakljucnica (pismena potvrda o usmenom zakljucenju ugovora), narudžbenica (tretira se kao ponuda (kupca) ili prihvat ponude (zbog ponude prodavca).

Bitni elementi ugovora o prodaji: predmet, kolicina, cijena.
PREDMET prodaje su pokretne stvari (roba, vrijednosni papiri, energija) Uslov da bi stvar bila predmet ugovora jeste da mora biti u prometu. Predmet prodaje po pravilu je vlastita stvar, ali moze biti i tudja stim da se tada postavlja pitanje pravnih nedostataka. Predmet prodaje moze biti propala, postojeca i buduca stvar. Ako je u momentu zakljucenja ugovora stvar propala tada ugovor nece proizvoditi pravno dejstvo. Kod djelimicne propasti ugovor moze opstati npr uz snizenje cijene dok kod buducih stvari postoji rizik zakasnjenja ili ne nastanka stvari. Stvar kao predmet ugovora mora biti određena ili odrediva.
CIJENA je novčana naknada koju kupac plaća prodavcu za stvar koju od njega kupuje. Onamora biti određena ili odrediva i izražena u novcu. U protivnom bismo imali ugovor ozamjeni (razmjeni)
Cijena se određuje prema neto tezini, cemu se dodaju i ambalaza, dadžbine, prevoz, carina, troskovi skladistenja. Cijenu je moguce odrediti:
Ugovorom: gdje cije treba biti određena ili odrediva. Ukoliko cijena nije odredjena ugovorom tada se koriste tehnicki termini: tekuca cijena, berzanska cijena, fabricka cijena, cijena konkurencije, cijena kostanja..
Prinudnim putem, znaci da drzava moze odrediti fiksne cijene, najvise cijene, njihovu strukturu, zamrznuti cijene..
Dispozitivnim propisom, ukoliko cijena nije određena niti odrediva, kupac je duzan platiti cijenu koju je prodavac redovno naplacivao u vrijeme zakljucenja ugovora.
Tokom trajanja ugovora moguca je promjena cijene prvenstveno sporazumom stranaka ali i usljed promijenjenih okolnosti ili ostecenja stvari.
KOLIČINA predstavlja fizičko, prostorno i kvantitativno određivanje stvari koja je predmet prodaje. Ona jeuvijek sastavni dio predmeta prodaje. Načini određivanja količina:
Metarsko-decimalni sitem (cm, %), tehnickim terminima (vagon 10 000 kg bruto tezina, cisterna 10 000 kg neto tezina) i probliznim određivanjem (viđeno-odobreno).
Da bi ugovor o prodaji postojao, količina mora biti barem odrediva.

NEBITNI elementi su oni sastojci ugovora, koji se u njemu ne moraju nalaziti niti po prirodi posla niti radisačinjavanja ugovora shodno ključnim ciljevima stranaka.
Osnovni nebitni elementi ugovora o prodaji su : kvalitet, transportne klauzule i ambalaža.
KVALITET je skup hemijskih, fizičkih, estetskih, funkcionalnih i drugih svojstava stvari koje je čine upotrebljivom bilo za svrhe za koje se uobičajeno koristi, bilo za posebne namjene koje proističu iz ugovora ili okolnosti posla. Kvalitet se moze odrediti na vise nacina:
Ugovorom: (opisno, crtežom, mustrom, modelom, standardom. Tehnickim terminima: uobicajeni kvalitet, takva-kakva, viđeno-odobreno). Ako se kvalitet ravna prema uzorku (manja kolicina stvari cijim osobinama mora da odgovara ukupno ugovorena kolicina) onda je iz sigurnosnih razloga bitno utvrditi autenticnost uzorka. Ako se kvalitet određuje putem tehnickih termina tada prodavac nece odgovarati za materijalne nedostatke, izuzev u slucaju obmane.
Prinudnim propisom- kada je u pitanju javni interes (zdravlje, vojska, izvoz)
Dispozitivnim propisima, ako prodavac ne zna namjenu generickih stvari duzan je dati stvar srednjeg kvaliteta, u suprotnom, ako zna namjenu, duzan je dati stvar odgovarajuceg kvaliteta.
AMBALAŽA je zastitni omot robe koji mora da omoguci prevoz robe bez ostecenja te da osigura primjenu najnizef podvoznog stava.. Ona je zaštitni omot robe.Možemo je podijeliti na potrošnu i nepotrošnu, običnu i orginalnu te povratnu ili nepovratnu. Proizvodi u orginalnom pakovanjusu oni koji su prije stavljanja u promet na tržištu upakovani na način koji osigurava da se sadržaj pakovanja ne može izmjeniti, utrošiti odnosno upotrijebiti bez otvaranja ili oštećivanja pakovanja, a ucilju da se tako upakovan proizvod ponudi neposrednom potrošaču tj. korisniku. Ambalaža moze biti bitan elemenat ugovora, ako je to propisano ili izričito ugovoreno.
TRANSPORTNE KLAUZULE su tehnički trgovački termini kojima se prodavac i kupac na skraćeni načindogovaraju o organizaciji transporta, snošenju troškova isporuke i transporta, sklapanju ugovora otransportnom osiguranju i snošenju troškova tog osiguranja, te o prelasku rizika sa prodavca nakupca. Moguće je odrediti i plaćanje carina, pribavljanje dozvola itd

ZAKLJUČNICA je pismena potvrda o usmeno zaključenom ugovoru. U sadržaj zaključnice uvijek ulaze bitni elementi ugovora. Sadržaj zaključnice mora u svemu odgovarati usmeno zaključenom ugovoru. Ispostavljanje ili potpisivanje zaključnice je obavezno ako to druga strana zahtijeva.
OBAVEZE I ODGOVORNOST PRODAVCA
U osnovne obaveze ubrajaju se isporuka, garancija za materijalne nedostatke, garancija zapravne nedostatke i ispostavljanje fakture. Sporedne obaveze vezane su za izvršenje glavnih obaveza i za režim odgovornosti prodavca i ističuse : čuvanje stvari i obavještavanje.

OBAVEZE PRODAVCA U PRODAJI
ISPORUKA je osnovna obaveza prodavca. Pod isporukom podrazumjevamo sistem faktičkih i pravnih radnji od cega se mora sastojati bar iz jedne faktičke i jedne pravne radnje. Faktičkim radnjama smatram ofizička i materijalna činjenja ili nečinjenja čiji je cilj omogućavanje kupcu da stekne posjed na stvarikoja je predmet prodaje. Pravne radnje su izjave volje. One prate faktičke radnje i mogu se učiniti izričito ili prećutno. Relevantni momenti kod isporuke su: predmet, mjesto, način, vrijeme i dejstva isporuke.
PREDMET ISPORUKE- Ako nije ništa drugo ugovoreno ili ne proizilazi iz prirode posla, prodavac je dužan kupcu predati stvar u ispravnom stanju zajedno sa njenim pripadcima (znači u stanju u kome je ugovoreno). Plodovi idruge koristi od stvari pripadaju kupcu od trenutka kada je prodavac bio dužan da mu ih preda

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 40 stranica
  • Poslovno pravo Hajro Kofrc
  • Školska godina: Hajro Kofrc
  • Skripte, Ekonomija, Pravo
  • Bosna i Hercegovina,  Tuzla,  UNIVERZITET U TUZLI - Ekonomski fakultet  

Više u Ekonomija

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese