Odlomak

1. SISTEMI U MAŠINSTVU I USLOVI RADA

1.1  SISTEMI U MAŠINSTVU

Sistem u mašinstvu predstavlja skup elemenata, relacija i njihovih karakteristika povezanih međusobno u celinu, na način pogodan za vršenje korisnog rada. Pojam sistem je izveden iz grčke reči “ ” koji označava celinu sastavljenu iz delova.

Element je sastavni deo neke celine. Prema rečniku EOQC, element se definiše kao : deo, sklop, podsistem ili sistem koji može biti podjednako razmatran ili odvojeno ispitivan ili testiran. Ovo znači, da za funkcionisanje sistema nije dovoljan samo kvalitet elemenata u celini, već i potpuna određenost relacija između njih.

Danas imamo sisteme u mašinstvu, energetske, obrazovne, sisteme centralnog grejanja, telekomunikacione sisteme, sisteme naoružanja i odbrane, društvene sisteme, ekonomske sisteme i sl. Sistemi različitih vrsta su rezultat procesa projektovanja, dok je vrednovanje sistema problem sistem-analize.

Sistemski prilaz omogućuje određivanje sistema u f-ciji posmatrača.

Primeri sistema:

•    Sistem je čovek (bio-sistem), sistem je i mašina.

•    Sistem je čovek-mašina-alat-obradak-režimi rada  obradni sistem.

Sa aspekta funkcije izlaza, osnovna hijerarhija sistema može se strukturno prikazati na sl.1 ili u obliku:

Sistemi u mašinstvu su najrazličitije vrste: ENERGETSKI, TRANSPORTNI, PROIZVODNI, OBRADNI i razni drugi, u zavisnosti od postavljene funkcije cilja i uslova okoline. U suštini, to su sve RADNI SISTEMI, koji pretvaraju ulazne veličine u izlazne, u skladu sa potrebama vršenja određenog rada.

 

 
1.2 MODEL FUNKCIONISANJA TEHNIČKIH SISTEMA

Sam rad sistema je veoma dinamičan, i stoga, imajući to u vidu, dolazimo do nekoliko zaključaka:

*     f-cija kriterijuma je određena željenim ciljem od strane donosioca odluke;
*    sistem pretvara ulazne   u izlazne veličine  ,  na bazi date f-cije kriterijuma i projektovanih postrupaka rada;
*    sistem funkcioniše u okolini, čije je dejstvo promenljivog karaktera (otvorenost, dinamičnost), što izaziva poremećaje u procesima rada,
*    u rezultatu poremećaja, javljaju se gubici koji umanjuju efekte i izvode sistem izvan granica odstupanja,
*    rad sistema izvan granica dozvoljenih odstupanja izaziva potrebu REGULISANJA (upravljivost), tj. postupak koji traži obrađene informacije o sistemu, moguće je sistem predstaviti na sl.3.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Skripte

Komentari