Odlomak

1. UVOD

Odgovornost, pod kojom se podrazumijeva vjerovatnoća da će neko odgovarati za određenu svoju radnju ili će biti podvrgnut sankciji neke norme, veoma je složen pojam, jer ta složenost obuhvata odnos čovjeka prema društvu, ali i čovjekov odnos prema samom sebi. U tom kontekstu, pojam odgovornosti sadrži više elemenata koji ulaze u njegov sastav, kao što je moguće razlikovati i više vrsta odgovornosti, u zavisnosti od kriterijuma od kojih se pri tome polazi.
Pažnju većeg broja autora poslednjih decenija zaokupljala su pitanja i problemi korporativne društvene odgovornosti i odgovornosti menadžera u odnosu na etičko i pravno ponašanje u poslovanju. Društvena odgovornost podrazumijeva obavezu menadžmenta da stvori odgovarajuće izbore i preduzima odgovarajuće akcije koje će doprineti blagostanju i interesima društva, ali i organizaciji, naravno uz poštivanje zakonskih normi.
Dakle, izučavanje ponašanja korporacija, uz ukazivanje na njihove socijalne uloge i društvenu odgovornost, postalo je aktuelno šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog veka, sa pojavom raznih vrsta društvenih pokreta koji su kritikovali tadašnji tradicionalni korporacijski menadžment zasnovan i usmeren isključivo na ostvarivanju ličnih interesa i profita. Tako se osamdesetih godina dvadesetog vijeka razvija novi koncept korporacijske društvene odgovornosti. U isto vreme, mijenja se i svijest mnogih menadžera, ali i zaposlenih, da njihova odgovornost ne može biti samo vezana za organizaciju u kojoj rade, već da se mora proširiti i na odgovornost prema društvu.
Osnovne dimenzije društvene odgovornosti su sljedeće četiri: ekonomska, pravna, etička, i filantropska.
Prva odgovornost čini suštinu poslovnih aktivnosti. Pravnu odgovornost propisalo je društvo, dok etičku odgovornost sačinjava ono što je firma odlučila da je paravilno, pravedno i ispravno a nije pretočeno u pozitivno pravo. Filantropska nodgovornost tiče se davanja finansijskih sredstava društvu, prvenstveno onima koji su u stanju socijalne potrebe.
Svaka od ove četiri kategorije zaslužuje bliže razmatranje koje ćemo obuhvatiti kroz sljedeće poglavlje ali svakako ćemo se najviše zadržati na pravnim aspektima društvene odgovornosti što je i tema ovog seminarskog rada.
Sadržaj daljeg izlaganja biće rasvjetljavanje pojma društvene odgovornosti preduzeća, kompanija, koncepta kojim poslovni svijet pokušava da odgovori na izazove održivog razvoja. Pokušaćemo da pojasnimo društvenu odgovornost poslovanja i da damo najvažnije definicije ovog pojma, pošto jedna, univerzalno prihvaćena, još uvek ne postoji s obzirom da se radi o relativno novom i neafirmisanom konceptu.
Ova rasprava će biti uokvirena većim dijelom kroz piramidu društvene odgovornosti s posebnim osvrtom na pravne aspekte drustvene odgovornosti jer poštovanje zakonskih propisa predstavlja i zvanični minimum očekivanja koje društvo postavlja pred organizacije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari