Odlomak

Prihodi jesu pozitivni ekonomski tokovi koji proizilaze iz prodaje proizovoda ili vršenja usluga preduzeća, kao i iz finansijskih plasmana, prodaje imovine preduzeća i sl. Povećanje imovine ili smanjenje obaveza preduzeća rezultira nastankom prihoda. Nastanak prihoda nemora nužno da se poklopi sa prilivnom novčanih sredstava, jer se u praksi tokovi rentabiliteta (prihodi i rashodi) ne poklapaju sa novčanim prilivima i novčanim odlivima. Do novčanog priliva može doći pre, posle ili u toku obračunskog perioda u kome se prihod priznaje. Prihod se smatra ostvarenim tek kad je tržišno verifikovan. Postoji nekoliko trenutaka koji se mogu smatrati relevantnim za prizvanaje prihoda:
 prihvatanje isporuke i fakture od strane kupaca,
 naplata isporučenih proizvoda, usluga i robe,
 proizvodnja učinaka
U privom slučaju, preduzeće će evidentirati nastanak prihoda u trenutku kada njegovi proizvodi budu zajedno sa izlaznom fakturom dostavljeni kupcu. Ovakvo priznavanje prihoda zasnovano je na principu fakturisane realizacije i ima najširu primenu u praksi. Priznavanje prihoda, na ovaj način proizilazi iz činjenice da se vremenski prodaja i naplata najčešće ne poklapaju i da u momentu prodaje nastaje potraživanje koje predstavlja zasebni deo aktive preduzeća. Primena principa fakturisane realizacije, omogućava pravilnu alokaciju prihoda na pobračunse peridoe, ali ne uzima u obizir troškove koji mogu potencijalno nastati nakon prodaje, kao ni eventualni povraćaj robe od kupaca. Najznačajniji nedostatak ovog principa je u tome što se njime ne uzima u obzir rizik naplate prihoda.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari