Odlomak

Uvod

Masti su polučvrsti preparati za spoljnu primenu i sastoje se od jednofazne podloge u kojoj je rastvorena ili dispergovana čvrsta ili tečna lekovita supstanca. Prema Ph. Jug. V, polučvrsti preparati za spoljašnju upotrebu su nameneni za primenu na koži ili određenoj sluzokoži, u cilju lokalnog delovanja ili perkutane penetracije lekovite supstance, ili zbog zaštitnog (protektivnog) delovanja. Moraju da budu homogenog izgleda.
Polučvrsti preparati za spoljašnju primenu sastoje se iz jednostavnih ili složenih podloga u kojima je jedna ili više lekovitih supstanci rastvorena ili dispergovana (suspendovana). Podloge u odnosu na njihov sastav mogu da utiču na delovanje preparata i oslobađanje lekovite supstance(i).
Podloge se mogu sastojati od prirodnih ili sintetskih supstanci i mogu da budu jednofazni ili višefazni sistemi. Prema prirodi podloge, preparati mogu da imaju hidrofilne ili hidrofobne (lipofilne) osobine; mogu da sadrže pogodne pomoćne materije kao što su: konzervansi, antioksidansi, stabilizatori, emulgatori i materije za podešavanje viskoziteta.
Polučvrsti preparati za spoljašnju primenu nameneni za upotrebu na velike, otvorene rane ili na ozleđenu kožu, moraju da budu sterilni.
Prema Ph. Jug. V vrste polučvrstih preparata za spoljašnju primenu su:
• Mast
• Krem
• Gel
• paste
Osim navedenog, Ph. Eur. 6 u okviru monografije polučvrsti preparati za primenu na koži propisuje i:
• kataplazme
• lekovite flastere.
Pri razvoju formulacije polučvrstih preparata za primenu na koži koja sadrži konzervans, mora da bude dokazana efikasnost konzervansa prema određenim propisima. Pogodne metode ispitivanja, zajedno sa kriterijumom za procenu svojstava konzervansa. Pri proizvodnji, pakovanju, čuvanju i distribuciji polučvrstih preparata za spoljašnju upotrebu, mora da se preduzmu mere za obezbeđenje mikrobiološke čistoće u skladu sa preporukama. Sterilni polučvrsti preparati za spoljašnju upotrebu pripremaju se primenom materijala i motoda koji obezbeđuju sterilnost i sprečavaju kontaminaciju i rast mikroorganizma. Prilikom izrade polučvrstih preparata za spoljašnju primenu koji sadrže dispergovane (suspendovane) čestice mora de se obezbedi odgovarajuća i kontrolisana veličina čestica, u skladu sa namenom preparata. Pri proizvodnji polučvrstih preparata za kožu, potrebno je preduzeti odgovarajuće mere bi preparat bio zadovoljavajućih reoloških svojstava.
Kada je preparat deklasiran kao sterilan, mora da odgovara zahtevima za ispitivanje na sterilnost. Polučvrsti preparati za primenu na koži čuvaju se na dobro zatvorenim posudama. Ukoliko preparat sadrži vodu ili druge isparljive supstance, čuva se u hermetički zatvorenim posudama. Preparate treba pakovati u metalne tube iz kojih se lako mogu istisnuti. Ako je preparat sterilan, čuva se u hermetički zatvorenim posudama.
Na signaturi mora da se naznači: naziv upotrebljnog konzervansa, kod preparata koji su izrađeni kao sterilni, mora se naglasiti da je preparat sterilan .

1 Masti
Masti se sastoje od jednofazne podloge u kojoj mogu da budu dispergovane (suspendovane) čvrste supstance ili tečnosti.
1.1 Hidrofobne masti
Hidrofobne (lipofilne) masti mogu da apsorbuju malu količinu vode. Supstance koje se najčešće koriste za njihovu izradu su: čvrsti, meki i tečni parafini, biljna ulja, životinjske masti, sintetski gliceridi, voskovi i tečni polialkilsiloksani.
1.2 Masti koje mogu da emulguju vodu
Masti koje imaju sposobnost da emulguju vodu mogu da apsorbuju veću količinu vode, zbog čega se nazivaju apsorpcione baze. Podloge za izradu ove vrste masti su iste kao kod hidrofobnih masti, ali sadrže i emulgatore tipa voda u ulju (V/U) kao što su bezvodni lanolin, lanolinski alkoholi, estri sorbitana, monogliceridi i masni alkoholi.
Definicija: masti koje emulguju vodu prema Ph. Eur. 6 se razlikuje. Prema ovoj definiciji masti koje emulguju vodu mogu da apsorbuju veću količinu vode i tako grade emulzije tipa voda u ulju (V/U) ili ulje u vodi (U/V), u zavisnosti od prirode emulgatora. Emulgatori koji grade emulzije tipa voda u ulju su lanolinski alkoholi, sorbitanski estri, monogliceridi i masni alkoholi, a emulgatori koji grade emulzije tipa ulje u vodi su: sulfonovani masni alkoholi, polisorbati, makrogolcetilstearil etar ili estri masnih kiselina sa makrogolima. Ostale supstance koje se koriste iste su kao kod hidrofobnih masti.
1.3 Hidrofilne masti
Hidrofilne masti su preparati koji su izradeni sa podlogama koje se mešaju sa vodom. Podloge se sastoje iz smeše tečnih i čvrstih makrogola (polietilenglikoli). Mogu da sadrže određenu količinu vode.
1.4 Kremovi
Kremovi su višefazni preparati koji se sastoje iz masne (lipofilne) i vodene faze.
1.5 Hidrofobni kremovi
Hidrofobni kremovi imaju lipofilnu fazu kao kontinuiranu fazu. Sadrže emulgatore tipa voda u ulju (V/U), kao što su bezvodni lanolin, estri sorbitana i monogliceridi.
Ph. Eur. 6 ove kremove propisuje kao Lipofilne kremove i navodi da sadrže emulgatore tipa voda u ulju kao što su lanolinski alkoholi, estri sorbitana i monogliceridi.
1.6 Hidrofilni kremovi
Hidrofllni kremovi imaju vodenu fazu kao kontinuiranu fazu. Sadrže emulgatore tipa ulje u vodi (U/V), kao što su natrijumovi ili trietanolaminski sapuni, sulfati masnih alkohola i polisorbati. Ako je potrebno, kombinuju se sa emulgatorima tipa V/U.
Prema Ph. Eur. 6, osim navedenih emulgatora, mogu se koristiti i estri etoksilovanih masnih kiselina i masnih alkohola.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Farmacija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese