Odlomak

Као ekonomska kategorija, produktivnost rada, predstavlja proizvodnu sposabnost radne snage da pod određenim uslovima, za određeno vreme, na primer za jedan čas i1i za jedan dan itd., proizvede određenu masu materijalnih dobara. Praktično, produktivnost rada se svodi na odnos izrneđu utrošene radne snage(izražene u određenom broju radnih , časova i1i u određenom broju zaposlenih) i dobijenog rezultata(izraženog u određenoj količini proizvedenih materijalnih dobara). Produktivnost rada se može posmatrati kao mikroekonomska kategorija, ukoliko se radi o odnosu utrosene radne snage i ostvarene proizvodnje unutar jedne privredne organizacije; i kao makroekonomska kategorija, ukoliko se uzme u analizu odnos između ukupno utrošene radne snage u društvu i ukupno ostvarene proizvodnje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 12 stranica
  • Ekonomija -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Leposavić,  Visoka ekonomska škola strukovnih studija u Peći sa privremenim sedištem u Leposaviću  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari