Odlomak

 

1.0 Uvod u propagandu

Propaganda je namerni i sistematski pokušaj oblikovanja percepcije i manipulisanja spoznajom i ponašanjem u cilju izazivanja reagovanja koje je u interesu propagatora. Propagandna delatnost, kao jedan od oblika društvene komunikacije, stara je koliko i sama ljudska komunikacija. Iako je u različitim istorijskim epohama propaganda različito korišćena,shvatana i tumačena, propagandna komunikacija bila je neizbežan pratilac svake ljudske komunikacije uopšte i cvojim delovanjem ostavila je snažan pečat razvoju ljudske komunikacije. U najranijim ljudskim zajednicama, propaganda je korišćena npr.kao sredstvo za sugestivno ponašanje ili nametanje obrazaca ponašanja pripadnicima iste zajednice u kulturnim, verskim obredima, uz pomoć simbola i glasovnih znakova, a kasnije u obliku predanja i legendi, koje su se prenosile sa kolena na koleno.

U antičko doba, propagandna komunikacija je shvatana kao legitimna i manje-više korisna retorička veština nadarenih govornika, dok se sredinom HH veka smatralo da je propaganda naučno zasnovana uparvljačka poluga vladajućih krugova modernih država putem koje se efikasno mogu kontrolisati složeni društveni procesi. Ono što je važno jeste svest, da je ova specifična forma komunikacije među ljudima, oduvek postojala u različitim oblicima i služila je kao način za ostvarivanje posebnih interesa, bilo da su u pitanju pojedinci ili određene društvene grupe.

Termin propaganda potiče od latinske reči “propagare”, što znači širenje, rasprostiranje. Ovaj termin nije bio poznat sve do početka HIH veka. Prema mnogim izvorima, pojava ovog termina vezuje se za 1622. godinu i to za papu Gregora HV i uspostavljanja posebnog tela katoličke crkve. Ovo telo je imalo zadatak da organizovano i efikasno širi katoličku veru. U početku je reč propaganda korišćena u verske svrhe, a kasnije i u političke, kulturne i druge.

U širenju vere, propaganda je bila glavno sredstvo ubeđivanja i borbe. Istorija je puna primera propagande, naročito u vidu simbola.Prvi Svetski rat i propagandni napori koji su ulagani od strane svih učesnika, uglavnom se u savremenoj literaturi uzimaju kao prekretnica tretiranju propagande kao osmišljene i organizovane komunikaceije, kojoj se pridaje ozbiljan značaj u osvajanju ekonomskih, političkih i ratnih ciljeva. Tada se propaganda najčešće definiše kao širenje i rasprostiranje poželjnih ideja, mišljenja i stavova, uz često korišćenje laži i iskrivljenih činjenica.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Maturski Radovi

Više u Psihologija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese