Odlomak

Prilikom izbora marketing kanala sve organizacije (proizvodne kompanije), treba realno da sagledaju svoju poziciju na tržištu, te da sa tog stanovišta što objektivnije odrede broj potrebnih nivoa u kanalu, broj kao i tip posrednika koje će da angažuju, kako bi se izabrali oni članovi kanala koji će predstavljati optimalnu kanalsku strukturu i koji će omogućiti efikasno kretanje proizvoda od proizvođača do potrošača, tj. krajnjih korisnika. Vrlo retko proizvođači svoju celokupnu produkciju plasiraju direktno (bez posrednika) ili preko samo jednog kanala, obično se odlučuju za izbor nekoliko marketing kanala – što im omogućava znatno bolju pokrivenost tržišta. Vođenjem računa o optimalnom alociranju robnih tokova između izabranih marketing kanala, proizvođači radijatora u velikoj meri smanjuju zavisnost od pojedinačnih posrednika. Ovaj oprez nije bez osnova, jer u privrednoj praksi nisu retki slučajevi da veliki posrednici, s obzirom na dominantno učešće u kupovini kod pojedinih proizvođača, steknu apsolutnu „prevagu“ u distribuciji njihovih proizvoda, te da ih vremenom skroz potisnu sa tržišta, i na taj način dovedu u sasvim inferioran položaj i neravnopravnu pregovaračku poziciju prilikom ugovaranja novih poslovnih aranžmana.

Obično velike i snažne proizvodne kompanije oprezno i veoma selektivno prepuštaju posrednicima obavljanje distributivnih aktivnosti, dok su mali i slabo stojeći proizvođači prinuđeni da se u velikoj meri oslone na posredničke institucije. Osnovni razlozi koji motivišu proizvođače da angažuju posrednike su njihova veća efikasnost u obavljanju specijalizovanih poslova vezanih za plasman proizvoda, kao i nedostatak sredstava da sami finansiraju, organizuju i obave te aktivnosti. Na menadžmentu proizvodne kompanije je da nađe optimalnu varijantu, odnosno da „dozira“ obim i intenzitet saradnje sa posredničkim institucijama. Bez obzira na to što je ustupanje određenih aktivnosti posrednicima racionalno, proizvođači ne treba totalno da prepuste sve distributivne aktivnosti pojedinačnom posredniku, jer bi u tom slučaju postali isuviše zavisni od njega i, što je još gore, potpuno izgubili kontakte sa tržištem – što bi imalo veoma negativne posledice na njihovo buduće poslovanje.
Sa aspekta proizvođača, može se reći da je od vitalnog značaja formiranje takve kanalske strukture, koja će omogućiti uspešan plasman njihovih finalnih proizvoda, odnosno omogućiti kontinuiran i efikasan put robi od proizvodne hale do krajnjeg korisnika.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese