Odlomak

Uvod
Otpad je materija koja je nastala u procesu proizvodnje, uslužne i druge delatnosti koja je isključena iz upotrebe.Takođe otpad možemo definisati kao supstancu ili predmet koji vlasnik odlaže, namerava da odloži ili se zahteva u skladu sa zakonom.
Otpad možemo podeliti na više načina:

  • prema sastavu
  • prema toksičnosti
  • prema mestu nastanka

Prema sastavu izvršena je podela na osnovu materijala koji se nalaze u njemu, pa tako na osnovu sastava otpad možemo podeliti na otpad koji u sebi sadrži sledeće materijale:

1) staklo
2) papir i karton
3) drvo
4) metal
5) organski otpad
6) plastika
7) električni I elektronski uređaji
8) baterije
9) boja
10) jalovina
11) tekstil
12) gume
13) otpadna ulja i maziva
14) otpadne hemikalije
15) stara vozila
16) limenke

Prema toksičnosti tj.prema njegovoj opasnosti po ljudsko zdravlje I životnu sredinu otpad delimo na :

1) opasan otpad – Opasan otpad je otpad koji ima jednu ili više opasnih karakteristika, prema Bazelskoj konvenciji opasnim otpadom se smatra otpad koji poseduje jednu ili više opasnih karakteristika (zapaljivost, korozivnost, ekotoksičnost, infektivnost, oksidirajuća svojstva, otrovnost, radioaktivnost).
2) neopasan otpad – Neopasan otpad je otpad koji nema karakteristike opasnog otpada
3) inertan otpad – Inertan otpad je otpad koji nije podložan bilo kakavim fizičkim i hemijskim promenama.

Podela otpada prema mestu nastanku je podela otpada na osnovu ljudskih aktivnosti koje stvaraju otpad, pa je podela sledeća:

1) komunalni otpad
2) industrijski otpad
3) ambalažni otpad
4) poljoprivredni i baštenski otpad
5) građevinski otpad
6) muljevi,talozi, pepeo i šljaka
7) medicinski otpad
8) otpad iz eksplotacije i ekstrakcije ruda i mineralnih sirovina

Otpad se prema katalogu otpada razvrstava u dvadeset grupa u zavisnosti od mesta nastanka i porekla. Katalog otpada se koristi za klasifikaciju svih vrsta otpada uključujući i opasan otpad. Katalog stvara osnovu za sve nacionalne i međunarodne obaveze izveštavanja o otpadu kao što su obaveze vezane za dozvole za upravljanje otpadom, nacionalne baze podataka o otpadu i transport otapada.

Neadekvatno upravljanje otpadom predstavlja jedan od najvećih problema sa aspekta zaštite životne sredine Republike Srbije i isključivo je rezultat neadekvatnog stava društva prema otpadu. Vlada Republike Srbije je 2003.godine usvojila Naconalnu strategiju upravljanju otpadom za period 2003-2010 godine a nova revidovana verzija je usvojena 2010 godine za period 2010-2019 godine („Sl. glasnik RS br. 29/2010), sa ciljem približavanja standarda Evopskoj uniji,Nacionalna strategija upravljanja otpadom predstavlja bazni dokument za racionalno i održivo upravljanje otpadom na teritoriji cele države.U Nacionalnoj strategiji prikazani su ključni principi upravljanja otpadom:

  • princip održivog razvoja – primena ovog principa odnosi se na održivo upravljanje otpadom,efikasnije korišćenje resursa,smanjenje količine otpada i postupanje sa njim tako da doprinosi ciljevimaodrživog razvoja.
  • princip blizine i regionalni pristup upravljanju otpadom – znači da se otpad tretira što bliže u odnosu na mesto nastajanja otpada,da bi se u toku transporta otpada izbegle neželjene posledice na životnu sredinu.
  • princip predostrožnosti – nam govori da se uvek moraju preduzimati mere u cilju sprečavanja degradacije životne sredine.
  • princip“zagađivač plaća“- znači da zagađivač mora snositi troškove posledica svojih aktivnosti(troškovi nastajanja,tretmana,odlaganja otpada)
  • princip hijearhije – predstavlja redosled prioriteta nastajanja otpada,a to su prevencija stvaranja otpada,ponovna upotreba,reciklaža,iskorišćavanje otpada,odlaganje otpada.
  • princip najpraktičnijih opcija za životnu sredinu – je preces donošenja odluka koji obuhvta zaštitu i očuvanje životne sredine

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Zaštita životne sredine

Komentari

Click to access the login or register cheese