Odlomak

SPISAK PITANJA
1. Šta je revizija i u čemu se ogleda njen značaj?
Revizija je sistematičan proces objektivnog prikupljanja i procjene dokaza vezanih za izjave uprave preduzeća o ekonomskim aktivnostima i događajima, kako bi se utvrdio stepen saglasnosti tih izjava sa utvrđenim kriterijumima, a dobijeni rezultati prenijeli zainteresovanim korisnicima (akcionarima, investitorima, javnosti, sindikatu, vladi…) putem revizijskih izvještaja (mišljenje revizora –tačan i fer prikaz finans.položaja i uspješnosti poslovanja preduzeća)
Značaj,razdvajanje vlasničke i upravljačke funkcije, sukob interesa, maksimiziranje ličnih interesa, vlasnici žele da se uvjere u pouzdanost FI. Zanačajna uloga u praćenju ugovornih odnosa, koji postoje između preduzeća i njegovih akcionara, menadžera, zaposlenih radnika, kreditora i sl. Uloga revizije je da pruži objektivne i nezavisne izvještaje o pouzdanosti informacija, te povećava pouzdanost i vjerodostojnost FI.
2. KakoZakon o računovodstvu i revizijiRepublikeSrpskedefinišerevizijufin.izvještaja, navedite vrste revizijeprema zadacima i ciljevima revizije te objasnite internu reviziju?
“Revizija FI je ispitivanje FI radi davanja mišljenja o tome da li oni objektivno i istinito, po svim materijalno značajnim pitanjima prikazuju stanje imovine, kapitala i obaveza , rezultate poslovanja, tokove gotovine i promjene na vlastitom kapitalu u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, odmosno Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.“ Sl.g.RS 26/09 i 52/11
Prema zadacima i ciljevima revizija može biti:
Eksterna revizija (komercijalna, nezavisna, revizija FI)
Interna revizija i
Javna državna ili budžetska revizija
Interna revizija predstavlja permanentnu reviziju i nadzor aktivnosti unutar preduzeća. Cilj joj je da kontroliše provođenje pravila i procedura koje je rukovodstvo propisalo (SIK). Pomaže rukovodstvu u da unaprijedi poslovanje, kroz efikasnost upravljanja i kontrolu korišćenja materijalnih, ljudskih i fin. resursa.
3. Navedite cilj revizije prema Međunarodnim standardima revizije i šta se revizijom treba obezbijediti?
Prema MRevS 200- Cilj revizije finansijskih izvještaja je da omogući revizoru da izrazi mišljenje da li su fininansijski izvještaji, u svim bitnim aspektima, pripremljeni u skladu sa utvrđenim pravilima i propisima i okvirom finansijskog izvještavanja.
Fraza:“Daju istinit itačan (fer) prikaz u svim bitnim aspektima“ finansijskog položaja i uspješnosti preduzeća. Obezbjeđuje kredibilitet FI.
4. KakoZakon o računovodstvu i revizijiRepublikeSrpskedefinišerevizijufin.izvještaja?
“Revizija FI je ispitivanje FI radi davanja mišljenja o tome da li oni objektivno i istinito, po svim materijalno značajnim pitanjima prikazuju stanje imovine, kapitala i obaveza , rezultate poslovanja, tokove gotovine i promjene na vlastitom kapitalu u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, odnosno Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.“ Sl.g.RS 26/09 i 52/11
5. Objasnite definiciju revizije koju daje Američki savez računovođa?
Revizija (americki savez) je sistematičan proces objektivnog prikupljanja i procjene dokaza vezanih za izjave uprave preduzeća o ekonomskim aktivnostima i događajima, kako bi se utvrdio stepen saglasnosti tih izjava/tvrdnji sa utvrđenim kriterijumima, a dobijeni rezultati prenijeli zainteres. korisnicima. * Potencijalni korisnici informacija: investitori, akcionari, uprava, kupci, vlada, radnici i sindikat, javnost.
– Sistematičan proces- dobro isplanirati pristup pri obavljanju, planiranje aktivnosti, prikupljanje, korišćenje, analiziranje i sistematizacija podataka u cilju prikupljanja dokaza
– Objektivno prikupljanje i procjena dokaza objektivno tražiti i procjeniti značajnost i valjanost dokaza, a ravizor treba da bude objektivan, nepristrastan, visokih moralnih kvaliteta, pošten, stručan i samouvjeren
– Dokazi- moraju biti povezani sa izjavama o privrednim aktivnostima i događajima i revizor upoređuje prikupljene dokaze sa izjavama kako bi procijenio stepen podudarnosti izjava i utvrđenih kriterija
– Izjave uprave- pisane tvrdnje uprave preduzeća o FI, metodama njihove pripreme i načinu vođenja preduzeća
– Prenos rezultata do zainteresovanih korisnika- vrši se putem različitih vrsta izvještaja (zavise od vrste i svrhe revizije) revizora sa kojima rezultate revizije prezentuju budućim korisnicima.
6. Navedite i objasnite pet glavnih razloga za uvođenje eksterne revizije?
– Konflikt interesa , vlanici i menadžeri, maksimiziranje ličnih interesa
– Posljedice, misli se na posljedice koje mogu nastati od odluka koje donose korisnici na osnovu informacija iz finansijskih izvještaja
– Kompleksnost, zbog složenosti poslovanja komplikovane su transakcije i njihovo knjigovodstveno evidentiranje, što može povećati mogućnost nenamjernih pogrešnih iskaza
– Udaljenost, zbog geografske udaljenosti, nedovoljno raspoloživog vremena ili visokih troškova, korisnik ne možedirektno da vrednuje kvalitet informacija iz FI
– Kvalitet informacija, jer stimuluše menadžere da poboljšaju efikasnost računovodstvenog sistema, SIK i kvaliteta računovodstvenih informacija.
7. Zbog čega je revizija FI neophodna u savremenom poslovanju?
Značaj,razdvajanje vlasničke i upravljačke funkcije, sukob interesa, maksimiziranje ličnih interesa, vlasnici žele da se uvjere u pouzdanost FI. Zanačajna uloga u praćenju ugovornih odnosa, koji postoje između preduzeća i njegovih akcionara, menadžera, zaposlenih radnika, kreditora i sl. Uloga revizije je da pruži objektivne i nezavisne izvještaje o pouzdanosti informacija, te povećava pouzdanost i vjerodostojnost FI.
8. Navedite tipove revizije prema predmetu ispitivanja?
Revizija fin. izvještaja (utvrđuje da li su ukupni FI sastavljeni objektivno i realno u skladu sa određenim kriterijumima, MRS i MSFI),da li FI istinito prezentuju podatke u skkladu sa utvrđenim kriterujumima..
Revizija poslovanja (podrazumjeva sistematičan uvid i analizu svih ili pojedinih poslovnih aktivnosti preduzeća radi vrednovanja uspješnosti poslovanja cijelog preduzeća ili određenog organizacionog dijela).Svrha, je utvrđivanje efikasnosti i rentabilnosti, identifikacija aktivnosti koje treba poboljšati. Najteža, najsloženija, skupa i dugo traje, jer nisu jasno utvrđeni kriterijumi efikasnosti i rentabilnosti.
Revizija podudarnosti (usaglašenosti ili usklađenosti)utvrđuje da li je poslovanje preduzeća usklađenosa određenim pravilima, politikama i propisima definisanim od strane više instance, kao i poštovanje internih pravila i politika od strane pojedinih org.jedinica preduzeća.
9. Navedite tipove revizije prema predmetu ispitivanja i objasnite reviziju finansijskih izvještaja?
Revizija FI
Revizija poslovanja
Revizija podudarnosti
Revizija fin. izvještaja (utvrđuje da li su ukupni FI sastavljeni objektivno i realno u skladu sa određenim kriterijumima, MRS i MSFI),da li FI istinito prezentuju podatke u skkladu sa utvrđenim kriterujumima.
10. Navedite tipove revizije prema predmetu ispitivanja i objasnite reviziju poslovanja?
Revizija FI
Revizija poslovanja
Revizija podudarnosti
Revizija poslovanja (podrazumjeva sistematičan uvid i analizu svih ili pojedinih poslovnih aktivnosti preduzeća radi vrednovanja uspješnosti poslovanja cijelog preduzeća ili određenog organizacionog dijela).Svrha, je utvrđivanje efikasnosti i rentabilnosti, identifikacija aktivnosti koje treba poboljšati. Najteža, najsloženija, skupa i dugo traje, jer nisu jasno utvrđeni kriterijumi efikasnosti i rentabilnosti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 23 stranica
  • Kontrola i revizija Doc.dr Milanka Aleksic
  • Školska godina: Doc.dr Milanka Aleksic
  • Skripte, Ekonomija
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  APEIRON - Fakultet poslovne ekonomije  
  • ,

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari