Odlomak

 

Investicije su složena, kompleksan kategorija pa zbog toga u literaturi postoje brojne razlicite definicije investicija. Etimološki koren reci investicija je u latinskoj reci „investi-tio” što znaci ulaganje kapitala u neki unosan posao ili preduzece.

Prema nekim autorima „investicije su deo tekuceg društvenog proizvoda koji se ulaže u sredstva za rad, bilo za zamenu utrošenih ili dotrajalih ili za stvaranje novih sredstava za rad”. Širi pristup definisanju pojma investicija istice da „investicije predstavljaju onaj deo društvenog produkta koji se u procesu njegove konacne raspodele i upotrebe nije potrošio, nego je upotrebljen za zamenu istrošenih i dotrajalih i za gradnju novih kapaciteta
Investicije su determinanta privrednog razvoja u celini sa makro stanovišta ali razvoja preduzeca sa mikro stanovišta. Investicije su nezaobilazni element svake ekonomske poli-tike jer se realizacijom investicija ostvaruju pretpostavke ne samo ekonomskog razvoja vec i stabilnosti privrednih i društvenih tokova.

Investicije u najširem smislu, predstavljaju i neophodan uslov ostvarenja progresa i realizacije stalnog nastojanja coveka da ovlada prirodnim silama i iskoristi ih za što efi-kasnije zadovoljenje svojih potreba. Bez investicija nema tehnološkog progresa, odnosno napretka u celini.

Razvoj preduzeca i ostvarenje razvojnih ciljeva preduzeca je nezamisliv bez investi-cija. Svaka razvojna politika odredena razvojnim ciljevima nema nikakvu svrhu ako se ne ostvari. Stoga se kao fundamentalni problem razvoja preduzeca postavlja upravo rea-lizacija investicija cime se postiže i realizacija razvojnih ciljeva. Preduzeće koje nema investicije prakticno održava samo tekucu reprodukciju, što na kratak rok može biti bez težih posledica.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 26 stranica
  • Investicije Dr Gordana Mihajlović
  • Školska godina: Dr Gordana Mihajlović
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Blace,  Visoka poslovna škola strukovnih studija u Blacu  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari