Odlomak

Sistemsko inzenerstvo

Sistemskoto inženertsvo e osnoven činitel vo baznata organizacija kako vo tehnička , strukturalna , organizaciona i razvojna smisla na proizvodstvoto i razvojot na čoveštvoto i opštestvenite procesi na Zemjata.
Kombinacijata od naučnik (inovator) – matematičar – inžener ja potkrepuva so sistem inžener i site zaedno pravat koncept na transformacija i materijalizacija na celokupniot kompleksen sistem . Toa znači deka sistemskoto inženerstvo se izdiga nad site problemi vo site segmenti na sistemot i upravuva so site interakcii vo sistemot od početok do kraj – vodejќi smetka za praktičnost, ekonomičnost, efikasnost, oddržlivost, dizjan (razvoj), čovečki resursi, meѓusebna koordinacija, logistika, životna okolina, novi tehnologii se so edna cel poracionalno, praktično i optimalno usovršuvanje i rakovodenje na site sistemi.
Sistem inženeringot se fokusira na sistemot kako celina, toj ja naglasuva celokupnata operacija. Dolgodišnoto iskustvo (20-30 god.) vo problemite , praktikite i evolucijata vo podobruvanjeto na kvalitetot i kvantitetot na site sistemi so koi se upravuva dovede naučna disciplina koja ke se griži za unapreduvanje i razvoj na ovoj domen vo opštestvoto odnosno naukata . Toj e zagrižen ne samo so inženering dizajn na sistemot, tuku i so nadvorešnite faktori koj može da dovede do ograničuvanje na dizajnot. Tie se odgovorni za vodenje na formaciski (koncept za razvoj) vo fazata na razvoj na nov sistem, koj kulminira vo funkcionalen dizajn na sistemot sledstveno na potrebite na korisnikot ( pobaruvačkata odnosno pazarot ). Važni dizajn odluki vo ovaa faza ne može da se bazira na sosema kvantitativnite znaenja , kako što se tradicionalnite inženerski disciplini, tuku često mora da se potpiraat na kvalitativnite odluki i balansiranje na različnite potrebi i količini , iskoristuvanje na celokupnoto iskustvo vo različni disciplini, osobeno koga se zanimavaat so novite tehnologii. Sistemskoto inženerstvo gi premostuva tradicionalnite inženerski znaenja i bara različni kombinirani rešenija vo noviot dizajn i razvoj . Novite rešenija se sistemski povrzani i se kompatibilni vo meѓusebnata poddrška na site elementi i prvenstveno se testirani od sertificirani organizacii.
Sistem inženeringot se smeta deka profunkcioniral od izgradbata na piramidite vo Egipet no sepak kako glaven početok odnosno primena se smeta posle Vtorata svetska vojna, odnosno vo borbata na voenata nadmoќ vo periodot na studenata vojna pa rečisi do den denes. Opšto priznavanje na sistem inženering kako edinstvena aktivnost evoluirale kako neophodna posledica na brziot rast na tehnologijata,

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari