Odlomak

1.UVOD
Muzika ima ogroman znaĉaj za razvoj svakog deteta. Ona utiĉe na razvoj njegovih
muziĉkih i fiziĉkih spsosobnosti, izgraĊivanje estetskog odnosa prema muzici i umetnosti uopšte.
U ovom radu razmatramo znaĉaj muzike na prvom mestu za razvoj umnih sposobnosti deteta, te
na obrazovanje i obrazovno postignuće. Dobro organizovan obrazovno vaspitni rad na svim
stupnjevima obrazovanja, od vrtića, preko osnovnih i srednjih škola, može znaĉajno doprinijeti
formiranju takvog sklopa liĉnosti koji će uspješno odgovoriti potrebama savremenog društva.
Adekvatni planovi i programi, kao i pedagoško-psihološkidobro obrazovani muziĉki pedagozi
kljuĉne su karike u ovom lancu.
Znaĉaj korištenja muzike u radu sa djecom od najranijeg uzrasta se ne iscrpljuje u
pravovremenom podsticaju razvoja muziĉkih sposobnosti. Muzika ima znatno važniju ulogu. Uz
pomoć nje se otvaraju prostori za spontanu, toplu komunikaciju u meĊusobnom opštenju djece i
djece sa odraslima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari