Odlomak

 

Obrtna imovina predstavlja imovinu kojom raspolaže poduzeće, a koja traje manje od jedne godine i u proizvodnom procesu menja svoj oblik te se posle završenog ciklusa ponovno pojavljuje u prvobitnom obliku, prelazi iz jedne poslovne faze u drugu, iz jednog pojavnog oblika u drugi.

Poduzeća nabavljaju brojne materijale koji se troše radi proizvodnje proizvoda ili usluga.
Ovi se materijali u procesu obavljanja proizvodnje odjednom utroše, a prodajom se naplaćuje i vrednost utrošenih materijala.
Tako dobijena novčana sredstva služe za ponovnu nabavku materijala koji se obrnu u kraćem vremenskom periodu i ostvare više kružnih kretanja tokom jedne godine pa se iz toga razloga i nazivaju obrtnim sredstvima.

Za obrtna sredstva karakteristično je da su to materijalne vrednosti koje se troše u proizvodnji, tako da se njihova supstanca i vrednost jednokratnom upotrebom potpuno prenosi na novi proizvod i pri tome se menja njihov prvobitni oblik.

Najvažnija podela obrtnih sredstava je podela prema njihovim:

1. pojavnim oblicima;
2. ekonomskom sadržaju;
3. fazama ciklusa obrtaja i
4. načinu njihovog pribavljanja.

2. POJAVNI OBLICI OBRTNIH SREDSTAVA

a) Novčani oblik- novac je početni i završni oblik obrtnih sredstava. Knjigovodstvo ne poznaje ova dva oblika novca, već raspolaže podacima o ukupnom novcu.

b) Naturalni oblik:
1. Sirovina i materijal- vrednosti koje se u procesu proizvodnje transformišu u proizvode nove upotrebne vrednosti;
2. Poluproizvodi- otpočeta a nezavršena proizvodnja;
3. Gotovi proizvodi- namenjeni transformaciji u novac putem prodaje i naplate prodajne cene.

c) Prelazni oblik- predstavlja vrednost potraživanja koja mogu nastati:
1. Prodajom gotovih proizvoda kupcu, sa odloženim rokom plaćanja;
2. Davanjem avansa dobavljačima (kratkoročni krediti).
Prelazni oblici obrtnih sredstava se transformišu u novac i / ili robu.

2.1. Kružno kretanje obrtnih sredstava u jednom obrtnom ciklusu

N- R….. P…… R1- N1

N – početni novac
R – sirovina i materijal
P – nedovršena proizvodnja
R1 – gotovi proizvodi
N1 – krajnji novac (N1˃ N)

 

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari