Odlomak

UVOD

U seminarskom radu na temu „Švedska“ bavićemo se svim karakteristikama ove zemlje, od prirodnih komponenti do društvenih i ekonomskih kategorija. Takođe čemo se dotaći tema koje opsuju Švedsku kao članicu Evropske unije i njenih zalaganja u okviru ove Evropske zajednice.

U drugom poglavlju sa naslovom „Geografski položaj Švedske“ pišemo o položeju ove zemlje na Skandinavskom poluostrvu i Evropi i njenim osnovnim karakteristikama.

Treće poglavlje sa naslovom „ Prirodno –geografske odlike Švedske“ analiziramo njenje osnovne prirodno- geografske karakteristike a to su: reljef i geološka građa, klima, hidrologija i tlo, biljni i životinjski svet. U svakom od ovih podnaslova dajemo jedan osnovni pregled njenih prirodnih odlika, glavne odlike reljefa, najvažnija i najveća jezera i druge hidrološke osobine, svojstva klime i glavne predstavnike biljnog i životinjskog sveta koji su karakteristični za Švedsku.

U četvrtom poglavlju „Društveno- geografske odlike Švedske“ govorimo i analiziramo društvene komponente ove zemlje. U okviru ovog poglavlja imamo nekoliko podnaslova a to su: istorijsko geografski razvoj, demografske karakteristike, urbanizacija i naselja i politika Švedske. U svakom od ovih podnaslova dajemo kratak pregled osnovnih društvenih karakteristike Švedske.

U peto poglavlje sa naslovom „Ekonomsko -geografske karakteristike Švedske“ dajemo osnovne činjenice ekonomskih karakteristika Švedske i to u podnaslovima: Opšte karakteristike privrede, rudarstvo i energetika, industrija, saobraćaj i trgovina i međunarodna razmena. Svaki od ovih podnaslova sadrzi pregled informacija o ekonomiji ove visoko razvijene evropske zemlje.

Šesto poglavlje čiji je naziv „Švedska u Evropskoj uniji“ govori o istoriji Švedske kao zemlje, njenom pridruženju evropskoj uniji i njenoj politici kao členici EU.

U sedmom poglavlju sa nazivom „Zalaganje Švedske u okviru evropske unije“ govori se o zalaganju ove zemlje kao članice EU, njenim interesima i ciljevima.

U osmom poglavlju „Zaključak“ dat je kratak rezime celog rada sa korišćenom literaturom.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Geografija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari