Odlomak

REZIME
U diplomskom radu je predstavljna izrada ograde. Ograda je jedan od sastavnih delova našeg životnog prostora. U prvom, teoretskom delu je prikazana konsturkcijska izrada ograde.
U drugom, praktičnom delu ovog rada je predstavljen ceo tehnološki postupak izrade kovane ograde, koji uključuje izradu dokumentacije (merenja, izrada konstrukcijskog nacrta i
izbor materijala) , redosled pojedinih postupaka izrade, sastavljanje, antikorozionu zaštitu i montažu.

Ključne reči:

 • ograda,
 • kovanje,
 • zaštita od korozije
 • tehnološki postupak,
 • varenje,
 • tehnička dokumentacija

 

 

UVOD
Kao i u prošlosti, tako i u današnje vreme ograde predstavljaju bitnu ulogu u oblikovanju spoljne okoline. One nam obezbedjuju osedaj sigurnosti i na našim prostorima su neophodne. Ima ih veoma različitih, složenih konstrukcija, dizajna i procese proizvodnje. Prave se od raznih crnih i obojenih materijala. Vrsta izabranog materijala bitno utiče na zaštitu i troškove održavanja ograde. Ovde de biti predstavljeni materijali koji se upotrebljavaju za izradu ograda, tehnološki postupak izrade i montaža kovane balkonske ograde, uključujudi ntikorozivnu zaštitu i održavanje.

Cilj je predstaviti različite faze tehnološkog postupka izrade i montaže kovane balkonske ograde od merenja i nacrta do konačnog proizvoda. Predstavljeno je:

 • merenje, izbor materijala, izrada nacrta,
 • nabavka i osobine materijala,
 • postupak izrade, upotrebljena tehnologija,
 • antikorozivna zaštita i
 • postupak montaže.

Odgovarajudim izborom materijala, sa pravilnom i kvalitetnom izradom i montažom kovane ograde možemo obezbediti da troškovi izrade i održavanja budu minimalni.Kovane ograde je mogude na relativno lak način izraditi od industrijski pripremljenih elemenata. Potrebno je pobrinuti se za kvalitetnu izradu i pravilnu antikorozivnu zaštitu, tako da možemo garantovati dug životni vek proizvoda i ekonomski opravdati troškove izrade.

 

 
KONSTRUKCIJSKA IZRADA OGRADE
Osnovna uloga ograde je pre svega sigurost. Sprečavaju pad sa balkona, ulazak u naše dvorište a takodje sprečavaju i znatiželjne poglede. One imaju veoma bitnu ulogu u oblikovanju našeg spoljnog prostora. Ograde se mogu izraditi od različitih metalnih i nemetalnih materijala. Najpogodniji metalni materijali koji se upotrebljavaju za ograde su nerdjajudi čelik, običan čelik, aluminijum i legure aluminijuma. Takodje za izradu ograda često se koriste i nemetali kao što su drvo, plastika, beton isl. Pored ovih materijala ograde mogu biti i žive (šimšir, lovor višnja, ukrasno žbunje…).

Što se tiče vrste, ograde mogu biti spoljne i unutrašnje. U spoljne ograde spadaju balkonske ograde, dvorišne ograde, dok u unutrašnje ograde spadaju pre svega stepenišne ograde. U zavisnosti od izbora materijala od kog je ograda napravljena zavisi i cena ograde i kasnije održavanje.Postoji više načina pričvršdivanja ograde, što zavisi od njene konstrukcije i prostora  na koji je želimo postaviti. Jedan način je podno pričvršdivanje. Kod ovog načina pričvršdivanja izradjujemo sidrene ploče na koje se učvršduje nosedi stub ograde. Sidrena ploča se pričvršduje uz pomod vijaka ili navojnih šipki koje se pričvršduju za podlogu. Drugi način je bočno pričvršdivanje. Kod bočnog pričvršdivanja najpogodnije je koristiti nosač stuba. Nosač se pričvršduje na isti način kao i kod podnog pričvršdavanja. Bez obzira na način pričvršdivanja na sidrenu ploču, odnosno nosač, pričvršdujemo nosedi stub. Ukoliko postoji mogudnst kraj ograde trebamo učvrstiti i na zid zgrade.

 

 

PRIPREMA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
Veoma bitan deo tehničke dokumentacije su mere i izrada nacrta. Mere je potrebno izraditi što preciznije i proveriti ih više puta. U ovom primeru jedokumentacija se odnosi na zakrivljenu ogradu za balkon. Merenja su izvršena tako što je izmerena širina balkona, zatim je izmereno zakrivljenje na taj način što je u sredini balkona izmerena razdaljina od zida do vrha zakrivljenja. Takodje je  kasnije izradjen i korišden šablon od kartona. Nacrt je uradjen u programu – AutoCAD. Ovo je jedan od najkorišdenijih programa za modeliranja uz pomod računara. Uz pomod njega može da se crta u 2D i 3D obliku. Koristi se u svim tehničkim područjima, kao što su mašinstvo, gradjevina, arhitektura, geodezija, elektrotehnika itd.

Najpre je napravljen tlocrt u meri 1:1. Luk balkona je izdeljen na segmente koje su predstavljali nosedih pozicije šipki. Pri tom je vodjeno računa da izmedju njih bude jednak razmak. Nakon toga su pozicionirani držači šipki od pravougaonih profila. Na vrhu je predvidjen rukohvat. Izmedju gornjeg držača šipki i rukohvata pozicionirani su ukrasni kovani elementi.

 

 
IZBOR MATERIJALA
Za kovane ograde je najpogodniji i najčešde se koristi čelik S235JR po SIST EN. On spada medju obične konstrukcione čelike, sa udelom ugljenika manjim od 0,6%. Po sastavu, čelik S235JR sadrži najviše:

 • 0,25% ugljenika,
 • 0,055% fosfora,
 • 0,055% sumpora i
 • 0,11% azota.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese