Odlomak

TESTOVI ZA I PARCIJALU
(TEST BR1)
1. Odlučivanje o procesu proizvodnje ? (0,5)
Podrazumjeva : tržište, karakteristiku proizvoda i proizvodnje, izbor tehnologije, karakteristike polaznog komada, plan proizvodnje, osiguranje resursa, proizvodnju, i isporuku.
2. Šta je tehnološki postupak?(0.5)
dio proizvodnog procesa koji se obavlja na proizvodnim radnim mjestima naziva se tehnološkim procesom ili postupkom.

3. Nivoi tehnologije pri definisanju teh procesa? (0.5)
Nivoi teh pri definiranju teh procesa obuhvataju: djelimično revitalizirane tehnologije (unaprijeđene teh), totalno revitalizirane tehnologije, implementirane nove tehnologije, postojeće tehnologije.
4. Segmenti teh procesa? (0.5)
Obradni proces transformacije materijala pripremka energije i informacija u gotov proizvod nazivaju se segmentima teh procesa i obuhvataju: operacija,postavljanje,centriranje,stezanje,zahvat,prolaz,položaj.
5. Stepen detaljnosti projektovanja teh procesa? (1)
Stepen detaljnosti projektovanja teh procesa je broj informacija i njihove definisanosti u projektu. Zavisi od : vrste projekta teh procesa odnosno namjene projekta (stepen detaljnosti raste što je projekat bliže realizaciji od idejnog do glavnog projekta). Tip proizvodnje (detaljnost i preciznost rastu sa tipom proizvodnje). Stalnost proizvodnje ( detaljnost raste što je stalnost proizvodnog programa veća). I nivoa stručnosti izvršilaca (Stepen detaljnosti opada što je stručnost veća). Stepen detaljnosti projektovanja je funkcija povrata informacija tj koliko praviš i koliko često praviš. Primjer: broj informacija pri zakivanju i pravljenju sekira je klasičan primjer kom brzinom se projektuje itd.
6. Zadaci projektovanja teh procesa?(1)
Projektovanje teh procesa čini skup raznovrsnih aktivnosti koje se po metodama izvršenja i redoslijedu mogu grupisati u sledeće podgrupe- podfaze: analiza proizvoda, izbor početnog oblika pripremka, izbor teh baza (za mehaničke i toplotnomehaničke procese), utvrđivanje tipa proizvodnje, definisanje i vrste i redoslijed operacija, definisanje vrste i redoslijed kontrola, izbor mašina i postrojenja za izvršenje operacija kontrola, izbor alatapriborapristroja I pomagala, određivanjevremenapotrebnogzaizvršenjeoperacijekontrole, određivanjepotrebnogprofilaizvršilaca, formiranje the dokumentacije. Zaizvršavanjesvakogodovihzadatakavažeodređeniprincipi I metodologijarada: prijem I podešavanjemašine, predajaprobnogkomadakontroli, predajaizradaka, predajadokumentacije, predajaspecijalnihalata, prijemi I zamjenastandardnihalata (potrošnogmaterijala), raspadanje I čišćenjemašinealata I priborana random mjestu. Npr: tipiziranizahvati( stavljanjepripremkanamašinu, podešavanjepripremka, stezanjepripremka, podešavanjemašine, obradakonstrukcijemašine, mjerenjekontrola I otpuštanje I skidanjeizradkasamašine).
7. Tehnološka analiza crteža?(2)
Kada tehnolog dobije konstrukcioni crtež treba analizirati : upotrebna svojstva proizvoda, mogućnost izrade, mogućnost sastavljanja proizvoda, ako proizvod u pogledu upotrebnih svojstava izraženih preko odgovarajućih pokazatelja zadovoljava date kriterije, tada nisu potrebne izmjene konstrukcije proizvoda već se pristupa analizi proizvoda u pogledu mogućnosti izrade. Prilikom ispitivanja pogodnosti proizvoda za izradu u uslovima automacke proizvodnje treba ispitati: stepen složenosti obrade, mogućnost pojednostavljenja oblika radi postizanja tehnologične konstrukcije, mogućnost unifikacije novog proizvoda sa proizvodima koji se nalaze ili su se ranije nalazili u proizvodnom programu, mogućnost unifikacije pojedini površina obrade na novom proizvodu, mogućnost usaglašavanja s predhodno proizvedenim proizvodima, mogućnost postizanja zahtjevanog stepena tačnosti obrade u uslovima visoke automatizacije, potrebni dodaci za obradu, mogućnost primjene optimalnog oblika pripremka, mogućnost brzog stezanja, moguće pojave grešaka u obradnom procesu, mogućnost koncentracije operacije i zahvata, mogućnost sinhronizacije vremena rezanja, mogućnost primjene optimalnih režima obrade, mogućnost postavljanja složenih operacija na početak obradnog procesa. Treba naglasiti da analiza proizvoda na bazi datih parametara nije ni malo lak i jednostavan zadatak, naprotiv to je dosta kompleksan i odgovoran posao gdje će se pravi odgovor dobiti tek nakon detaljne razrade svih nabrojanih pokazatelja. Konačna verifikacija tehnoloških karakteristika izradaka obavit ce se u obradnom procesu. Prije izrade teh procesa potrebno je analizirati tehnologičnost date konstrukcije proizvoda. Za konstrukciju kažemo da je tehnologična ako zahtjeva manje vrijeme izrade jeftiniju opremu i materijal, manju količinu materijala, jednostavnije operacije, kraće vrijeme pripremanja proizvodnje, kvalitet= const. Pošto ne postoji tačan metod određivanja tehnologičnosti primjenjuje se metod komparacije sličnih proizvoda ili konstrukcija. U koliko ne možemo komparirati novi sa sličnim proizvodom jer takav možda ne postoji tada analizu treba izvršiti na bazi više varijantnih rješenja. Tada za jedno varijantno rješenje kažemo da je tehnologičnije u odnosu na drugo ako ima niže troškove izrade uz isti konačni kvalitet proizvoda. Pošto je konstrukcioni crtež prva podloga prilikom projektiranja teh procesa to treba najprije obaviti analizu tehnologičnosti proizvoda, a zatim analizu tehnologičnosti dijelova iz kojih je proizvod sastavljen. Da bi se mogla izvesti tehnološka analiza crteža potrebno je kontorlirati: crteže djelova u pogledu konstruktivno tehničke ispravnosti, konfiguraciju dijela u pogledu mogućnosti izrade, propisani materijal u pogledu (kvaliteta materijala, uticaja materijala na cijenu iozrade, stanja materijala izražen normalizirano, kaljenje), oblika materijala. Nominalne dimenzije tolerancije i znakova obrade po pitanju : ispravnosti i sve obuhvatnosti datih kota, vrijednosti tolerancija i njihove nužnosti s obzirom na funkciju datog dijela, znakova obrade i usklađenosti sa datim tolerancijama, kontrole mjernih nizova nominalne mjere i tolerancijskih polja. Sve ovo se realizira kroz analizu pokaztatelja tehnologičnosti: pokazatelj ponavljanja KP=np/n gdje je np-broj djelova u novoj konstrukciji koji se ponavlja iz predhodne konstrukcije, n- ukupan broj djelova u novoj konstrukciji.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 16 stranica
  • Tehnoloski postupci Alan Topčić
  • Školska godina: Alan Topčić
  • Skripte, Mašinstvo
  • Bosna i Hercegovina,  Tuzla,  UNIVERZITET U TUZLI - Mašinski fakultet  

Više u Mašinstvo

Više u Skripte

Komentari