Odlomak

UVОD

Pri upotrebi osnovnih sredstava na svaki od proizvoda koji su na njima napravlјeni se prenosi deo vrednosti ovihsredstava, pri čemu ona zadržavaju svoj prvobitni oblik. Zbog toga se na kraju svake godine vrši smanjenje iliotpisivanje dela vrednosti osnovnih sredstava.Amortizacija je postupak kojim se prema utvrđenim pravilima i kriterijumima obračunava i nadoknađuje prenesenaili umanjena vrednost osnovnih sredstava u skladu sa njihovim fizičkim trošenjem. Za vrednost obračunate amortizacije treba ispraviti prvobitnu nabavnu vrednost osnovnih sredstava, kako bi se sačuvala njihova realna vrednost. Iznos za koji se smanjuje vrednost osnovnih sredstava za jednu godinu naziva se godišnji otpis vrednosti osnovnih sredstava. Pošto u svim preduzećima postoje različita i veoma raznovrsna osnovna sredstva sa različitim vekom trajanja,ona samim tim, imaju i različitu stopu amortizacije, pa se na početku godine sastavlјa predračun amortizacije čime se dobijaju iznosi amortizacije koji se tokom godina obračunavaju i knjiže u poslovnim knjigama preduzeća.

 

 

Akumulirana dobit i amortizacija
Preduzeće koje raste i razvija se ne bi nikada smelo da raspodelјuje ukupnu neto dobit, ostvarenu poslovanjem,akcionarima putem dividendi. Jedan deo neto dobiti preduzeće mora da zadrži za potrebe razvoja svogposlovanja, odnosno mora da je akumulira kao interni izvor finansiranja. Ovaj izvor finansiranja se u bilansustanja posebno iskazuje kao akumulirana dobit. Akcijski kapital preduzeća periodično se povećava za visinuovako izdvojene akumulirane dobiti.Izdvajanje za amortizaciju predstavlјa povećanje raspoloživih novčanih sredstava za finansiranje novih ulaganja.Kao periodična naknada troškova koji se ostvaruju redovnim poslovanjem amortizacija predstavlјa interni izvor finansiranja preduzeća.

 

 

Polazne osnove pri revalorizaciji vrednosti osnovnih sredstava i zaliha
U inflatornim uslovima dolazi, između ostalog, do narušavanja ispravnosti osnovnih finansijskih izveštaja (bilansastanja i bilansa uspeha), odnosno dolazi do nepodudaranja između monetarne (novčane) i stvarne (realne)vrednosti imovine u bilansu stanja. Ovo odstupanje je posledica razlika između merne jedinice kojom se izražavavrednost sredstava i onoga čime njihova vrednost treba da se izrazi. U inflatornim uslovima, takođe, dolazi doprecenjivanja periodičnog rezultata.Vanknjigovodstveni postupci neutralisanja uticaja inflacije su postupci aktuelizacije odnosno revalorizacijevrednosti imovine preduzeća. Postupak revalorizacije sredstava predstavlјa konvertovanje odgovarajućih prošlih,istorijskih veličina (nabavnih vrednosti, cena koštanja i rashoda) na tekuće (u momentu bilansiranja) tržišnevrednosti dobara. Koeficijent revalorizacije je sredstvo za sprovođenje postupka revalorizacije. To je indeks cena koji pokazujeodnos između nabavne vrednosti sredstava i njihove tekuće tržišne vrednosti. Kao koeficijent revalorizacijesredstava mogu se koristiti:

  • opšti (generalni) indeks cena,
  • grupni indeksi cena,
  • pojedinačni indeks cena.

 

 

Revalorizacija realne aktive
Cilј revalorizacije realne aktive (osnovnih sredstava i zaliha) je utvrđivanje njihove realne (tekuće) vrednosti ubilansu stanja.Postupkom revalorizacije osnovnih sredstava i zaliha njihove nabavne vrednosti, koje potiču iz različitihmonetarnih perioda, se konvertuju na nivo njihove tekuće tržišne vrednosti.Razlika između revalorizacione razlike kod nabavne vrednosti osnovnih sredstava i revalorizacione razlike kodotpisane vrednosti osnovnih sredstava predstavlјa efekat revalorizacije osnovnih sredstava.Veličina revalorizacionih razlika kod nabavne i otpisane vrednosti osnovnih sredstava, a time i veličina efekatarevalorizacije osnovnih sredstava je u funkciji:

  • intenziteta inflacije u posmatranom obračunskom periodu,
  • dužine veka trajanja osnovnih sredstava,
  • stope porasta vrednosti osnovnih sredstava u obračunskom periodu.Visina revalorizacione razlike kod zaliha zavisi od:
  • intenziteta inflacije u posmatranom obračunskom periodu,
  • brzine (vremena) obrta zaliha,
  • vrednosti sredstava uloženih u zalihe
  • metoda koji se koristi za obračun kretanja nivoa i vrednosti zaliha (FIFO metoda, LIFO metoda…).

 

 

Revalorizacija rashoda
Cilј revalorizacije rashoda, odnosno troškova amortizacije i troškova utrošenih (prodatih) zaliha (materijala, robe,gotovih proizvoda, nedovršene proizvodnje) je njihovo izražavanje ili konvertovanje u novčane jedinice istekupovne moći kojim su izraženi i njima odgovarajući prihodi u bilansu uspeha. Drugim rečima, postupakrevalorizacije troškova amortizacije i troškova utrošenih zaliha se obavlјa u cilјu izjednačavanja vrednostinovčanih jedinica koje potiču iz različitih vremenskih perioda.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari