Odlomak

UVOD

Da bi preduzeće ostvarilo rezultat potrebno je da ulaže u reprodukciju određenih elemenata proizvodnje ili elemenata reprodukcije: materijala,sredstava za rad i radne snage. Ovi elementi imaju unaprijed određenu funkciju i imaju karakter funkcionalnog ulaganja. Elementi reprodukcije ulažu se kao određeni upotrebni kvaliteti i kao određene ekonomske vrijednosti. U procesu reprodukcije,upotrebni kvaliteti sredstava za proizvodnju trpe promjene,gubeći svoje prvobitne upotrebne vrijednosti da bi se dobili drugi upotrebni kvaliteti-upotrebne vrijednosti novog proizvoda. Ulaganje u reprodukciju ispoljava se u dva razlilčita oblika:
• Trošenje elemenata proizvodnje
• Angažovanje vrijednosti u procesu reprodukcije

1.POJAM UTROŠAKA I TROŠKOVA
Trošenje elemenata proizvodnje odvija se tako što radna snaga pomoću sredstava za rad u tehnoloskom procesu djeluje na materijal radi dobijanja novog proizvoda. Trošenje se ispoljava kao:
• Trošenje radne snage sa ciljem podsticanja početka proizvodnje,izvršavanja konkretnih radnji u procesu proizvodnje,organizovanja i kontrole proizvodnje,
• Trošenje materijala kao uslova za otpočinjanje i odvijanje procesa proizvodnje,kao i oblikovanje upotrebne vrijednosti novog proizvoda,
• Trošenje sredstava za rad kao oruđe za rad i tehničkih uslova rada kojima se stvaraju uslovi za otpočinjanje i tok proizvodnje.
Trošenje elemenata proizvodnje ispoljava se u dva,kvalitativna različita vida. To su:
• Naturalni vid trošenja i
• Novčani vid trošenja (finansijski)
Naturalno trošenje predstavlja trošenje elemenata proizvodnje i njihovo prirodnom,naturalnom vidu. Trošenjem elemenata proizvodnje u naturalnom vidu nastaju utrošci.
Utrošci su fizički iskazane količine elemenata proizvodnje koje se reprodukciono troše u procesu proizvodnje. Količina utrošenih elemenata proizvodnje zavisi od : intenziteta trošenja i vremena trošenja. Intenzitet trošenja predstavalja količinu utrošaka elemenata proizvodnje u jedinici vremena. Utrošci elemenata proizvodnje razlikuje se međusobno po mjestima na kojima nastaju,mogućnostima mjerenja,jedinicama mjere kojima se iskazuju,veze sa nosiocima i drugim karakteristikama. Za pojam utrošaka nije bitno da li oni nastaju na radnim mjestima na kojima se proizvode novi proizvodi-tehnološko radna mjesta (radna mjesta izrade),ili nastaju na drugim radnim mjestima-netehnološka (režijska) radna mjesta,radi pripreme,završavanja i organizovanja proizvodnje. Utrošci se izražavaju fizičkim jedinicama mjere-jedinicama za masu,dužinu,zapreminu,površinu,energiju i slično,ali se koriste i drugi pokazatelji trošenja,kao na primjer,učestalost kvarova mašina. Utrošci elemenata proizvodnje razlikuju se i po mogućnostima vezivanja za nosioce,odnosno proizvode i usluge radi čije proizvodnje su nastali. Utrošci elemenata proizvodnje uslovljeni su tehničkim i organizacionim faktorima. Tehnički faktrori trošenja su oni tehnički elementi na kojima se zasniva tekuća proizvodnja i koja na tu proizvodnju direktno ili indirektno utiču. Na tehničke faktore proizvođači svojim mjerama organizacije ne mogu uticati,odnosno ne mogu mijenjati dejstvo ovih faktora na trošenje u procesu proizvodnje. Ovi faktori se ubrajaju u grupu objektivnih faktora ulaganja. Tehnički uslovi proizvodnje se jedino mogu mijenjati dodatnim ulaganjem u nove tehnicke faktore,odnosno invseticijama u razvoj preduzeća. Organizacioni faktori predstavljaju odredjena dejsta radnika i kolektivna preduzeća na proces reprodukcije. Ovi faktori predstavljaju izraz subjektvnih kvaliteta proizvođača. Pod uticajem ovih faktora stvarni utrošci elemenata proizvodnje povećavaju se u odnosu na neophodne utroške za proizvodnju određenog proizvoda. Drugi vid trošenja elemenata proizvodnje jeste novčani vid. Izražavanjem trošenja elemenata proizvodnje u novčanom vidu dobijaju se troškovi.
Troškovi predstavljaju cjenovni izraz utrošaka. Troškovi su umnožak utrošaka elemenata proizvodnje i odgovarajućih cijena elemenata proizvodnje po jedinici utrošaka.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Komentari