Odlomak

UVOD

U poslovnom okruženju osnovni resurs svake organizacije čine ljudi i njihove sposobnosti, kojima doprinose ostvarenju organizacionih ciljeva. Njihova kreativnost, inovativnost, motivisanost, informisanost, osobine su koje ih čine drugačije od ostalih resursa u preduzeću. Prema toeme zaposleni predstavljaju najvažniji resurs u kreiranju dodatnih vrednosti preduzeća.

Upravljanje ljudskim resursima (Human Resource Menagement – HRM), je posebna naučna distiplina menadžmenta, koja uključjuje sve procese i aktivnosti koje imaju za cilj upravljanje ljudskim resursima neke organizacije. Oblast HRM obuhvata praktično sve aspekte odnosa sa zaposlenima u nekoj organizaciji. Takođe utiče i na sledeće oblasti:
-sistem odabira pri zapošljavanju, analize zaposlenih,

  • povećanje produktivnosti zaposlenih,
  • sistemi podsticajnih programa,
  • razvoj i edukacija,
  • ponašanje zaposlenih,
  • pravna regulativa, sindikati, zaštita zaposlenih itd.

Upravo sveobuhvatan, sistemski pristup odnosima sa zaposlenima omogućuje najveći stepen poboljšanja performansi neke organizacije.

Važnost ljudskog kapitala raste, tako da ljudi poseduju sve više znanja informacija pa je i upravljanje ljudskim resursima sve teže. Potrebno je znanje kako uspešno upravljati ljudskim kapitalom, kako pridobiti, razviti, zadržati i nagraditi prave ljude koji će postići postavljene ciljeve i slediti strategiju preduzeća.

Kvalitetno upravljanje ljudskim resursima je najznačajnije poslovna kativnost svake organizacije.

 

 

 

 

 

LJUDSKI RESURSI
Da bi postigli što bolje rezultate poslovanja, neophodno je dobro organizovanje i upravljanje ljudskim resursima u pšreduzeću a upravo tome služi menadžmenti ljudskih resursa. Konkretne definicije se uglavnom baziraju na njegovoj funkciji upravljanja ljudskim resursima radi uspešnog ostvarivanja organizacionih ciljeva, jer i sama reć menagment znači voditi.

Menadžment ljudskih resursa možemo definisati kao upravljačku aktivnost koja podrazumeva obezbeđivanje, razvoj, održavanje, prilagođavanje , usmeravanje i korišćenje ljudskih potencijala u skladu sa ciljevima preduzeča, uz istovremeno respektovanje individualnih potreba i ciljeva zaposlenih.

 

 

 

 
Ljudski resursi-osnovni pojmovi

Termin „ljudski resursi“ govori nam o ljudima u organizaciji, o njihovom potencijalu, kao i svim sposobnostima koje mogu da pruže organizaciji u cilju ostvarenja njenih potreba. Ranije se smatralo da je ovaj pojam previše grub da bi se njime označavali ljudi kao živa bića, jer se polazilo od toga da je sama reč resurs nešto što bi preoznačavalo opremu u organiyaciji ali nikako i ljudski potencijal. Međutim, ispostavilo se da samim pojmom „resurs“ ljudi upravo dobijaju veoma važno mesto, jer ga time stavljaju u ravnopravan položaj sa ostalim resursima, možda čak i bolji, jer za njihovo kvalitetno upravljanje potrebne su određene sposobnosti i znanja.

Značaj menažmenta ljudskih resursa polazi od činjenice da su ljudi osnovni faktor koji je zajednički u svakoj organizaciji, pa su na osnovu toga oni kreatori organizacionih strategija preduzeča. Na osnovu toga, svaki menadžer biče uključen u aktivnosti vezane za ljudske resurse i nastojati će da olakša saradnju među ljudima, kako bi se uspešnije ostvarila strategija i realizovali planovi organizacije. Ljudski resursi doprinose na različite načine usprehu organizacije, ali se moraju pridržavati strategije kompanije.

Globalna konkurencija podstiče organizacije na stalan razvoj i napredak, kako bi uspele da opstanu pred novi zahtevima koje postavlja globalizacija. Ukoliko posedujemo dobar ljudski potencijal, tj. Kvalitetne i obrazovane ljudske resurse, moguće je odgovoriti na izazove i zahteve pred kojima sa kojima se stalno suočavamo.Obrazovanje ljudskih resursa u organizaciji od velikog je značaja za njen razvoj i napredak. To najbolje možemo prikazati sldećim grafikonom (Slika 1. Obrazovanje zaposleni).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese