Odlomak

Definisanje projekta

Projekat je složeni neponovljivi poslovni poduhvat koji se preduzima u budućnosti da bi se dostigli ciljevi u predviđenom vremenu i sa predviđenim troškovima.

Zadatak ili poduhvat se može tretirati kao projekat ako poseduje karakteristike:

1.    Delokrug (obuhvat)  poduhvata   –   treba da obuhvata veliki obim aktivnosti i zadataka;
2.    Neponovljivost (neobičnost) –  projekat čini skup aktivnosti koji se ne ponavljaju;
3.    Kompleksnost   –   veliki br.org. veza i elemenata…resursa,troskova,ljudi idr;
4.    Podrska (podupiranje) poduhvata – posebna pažnja se mora usmeriti na realizaciju projekta.

OSOBINE (zajedničke za sve projekte):

1.    Cilj
2.    Rokovi
3.    Kompleksnost (tehnologija)
4.    Obim i priroda zadatka (usklađuje se planom realizacije,tj strategiju projekta)
5.    Resursi (ljudi, oprema, material, fin.sredstva)
6.    Organizaciona struktura ( uz rukovodioca sa ovlašćenjima)
7.    Informacioni i kontrolni sistem (funkcionalne linije ovlašćenja)

Opste karakteristike vezane za pojam projekta:

  • složen poduhvat sa velikim brojem aktivnosti i učesnika,
  • ima sve elemente poslovnog procesa
  • poduhvat koji se odvija u budućnosti,
  • sadrži rizik i neizvesnost,
  • jedinstven, odnosno neponovljiv,
  • vremenski ograničen i jednokratan,
  • sadrži konačne ciljeve,
  • učestvuju ograničeni ljudski i materijalni resursi,
  • zahteva kooridinaciju u realizaciji.

Primeri za projekte: građevinski poduhvati, istraž.&razvojni, planski zadaci, organizacioni zadaci, proizvodni zadaci, nalozi za nabavku, popuna mesta.

Osnovne faza projekta su, dakle, planiranje i realizacije. Da bi odvijanje projekta kroz ove faze usled ograničenih resursa i vremena bilo moguće njime se mora upravljati.

INVESTICIONI PROJEKTI – posebna vrsta, odnosi se na ulaganja u osnovna sredstva u različitim oblastima  privrednog, vojnog i društvenog rada. Razlikujemo tri podele:
•    Po tehnickoj strukturi:

1.    za ulaganje u građevinske objekte – IP za izgradnju, rekonstrukciju i proširenje proizvodnih kapaciteta (hala,magacina, zgrada);
2.    za ulaganje u opremu – mašine, uređaje, postrojenja, instalacije;
3.    za ulaganje u ostalo – za R&D, obuku kadrova, otkupe i štete, osnovno stado;

•    Po nameni
1.    za ulaganje u nove objekte,
2.    za ulaganje u rekonstukciju i proširenje,
3.    za ulaganje u dislokaciju,
4.    za ulaganje u uvođenje nove opreme i uređaja,
5.    za ulaganje u naučnoistraživački rad i obuku kadrova.

•    Po idustrijkim granama (industrija, poljoprivreda, saobraćaj, građevinarstvo itd.)

 

 

Životni ciklus projekta

To je vremenski period,u kome se, kroz određeni broj faza i veliki broj aktivnosti, projekat dovodi do završetka.  To je kontinuirani proces realizacije projekta koga čine 4 osnovne faze:

1.    Identifikacija projekta
2.    Priprema projekta
3.    Procena projekta
4.    Nadzor realizacije projekta

Faze tipicnog životnog ciklusa su:

1)    Pokretanje i razvoj ideje
2)    Analiza i odlučivanje
3)    Organizacija i početak
4)    Primarno upravljanje
5)    Kretanje nadole
6)    ispitivanje i analiza

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari