Odlomak

Uvod

„Pojave koje se mogu opisati apsorpcijskim fadingom, javljaju se na frekvencijama preko 10 GHz. „ Do ove frekvencije atmosfera se može smatrati idealno prozračnom. Bez uzimanja u obzir ovih efekata, snaga opada sa kvadratom rastojanja, a sa ovim efektima snaga dodatno opada eksponencijalno sa rastojanjem (kao podužno slabljenje na vodovima).„ Koeficijent podužnog slabljenja je γ [dB/km].

„Apsorpcija se javlja u:

  • „ gasovima (kiseonik i vodena para)
  • „ hidrometeorima (magla, kiša, sneg, inje, grad, itd)

 

Apsopcija u gasovima
Apsorpcija u gasovima se javlja usled interakcije elektromagnetnog talasa sa česticama gasa (atomima i molekulima).„ Ovako apsorbovana energija troši se na:

  • „ zagrevanje materije
  • „ jonizaciju
  • „ fotohemijske procese
  •  pobuđivanje atoma i molekula (atomi i molekuli prelaze iz stanja sa manjom energijom u stanja sa većom energijom)

„Pošto većina energetskih stanja ima diskretne vrednosti energije, to odgovarajući prelazi imaju više ili manje jasno izražen rezonantni karakter, što za posledicu ima rezonantnu ili
selektivnu apsorpciju radio talasa.

Ova vrsta fading-a je frekvencijski selektivna. „ Svaki gas ima jednu ili više rezonantnih učestanosti, a apsorpcija je posebno izražena u kiseoniku (suvom vazduhu) i vodenoj pari. „ Nekondenzovana vodena para i kiseonik imaju različite apsorpcione krive.„ Rezonantne apsorpcione linije za vodenu paru su na 22 GHz, 183GHz  i 325 GHz, a za kiseonik na 60 GHz i 120 GHz.„ Frekvencije na kojima je slabljenje vrlo veliko, razdvojene su frekvencijskim opsezima u kojima je slabljenje mnogo manje, i u kojima se praktično vrši prenos.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese