Odlomak

U V O D

OSNOVNI PODACI O PREDUZEĆU:

 • Naziv firme: PP ,,VOJVODINA” AD BAČKI BRESTOVAC
 • Delatnost firme: gajenje žita i drugih useva i zasada
 • Sedište firme: Vojvođanska 71
 • Godina osnivanja: 1946. 2004.
 • Tip vlasništva: privatno
 • Većinski vlasnik: ,,PANONIJA” DOO SOMBOR
 • Broj zaposlenih: 61

 

 

 

TEMA: Alternativni oblici plaćanja – cesija, kompenzacija i asignacija

Cesija, kompenzacija i asignacija predstavljaju alternativne oblike plaćanja, tj.način izmirivanja međusobnih novčanih obaveza. Uslov za njihovo sprovodjenje je da je nastao dužničko poverilački odnos. On nastaje potpisivanjem ugovora.

 

Ovaj praktičan rad se sastoji iz 3 dela:

1- cesija
2- kompenzacija
3- asignacija

Svaki deo biće najpre opisan iz teorijskog ugla, a zatim i iz praktičnog. Na kraju rada biće priloženi određeni dokumenti.

 

 

 

 

C E S I J A

Cesija je jedan od čestih oblika izmirenja obaveza između privrednih subjekata. Definiše se kao odnos u kom poverilac može, na osnovu ugovora sa trećim licem, da prenese na njega svoja potraživanja. Cesija je ustupanje potraživanja poverioca (cedenta) od njegovog dužnika (cesusa) na novog poverioca (cesionara). Uslov za sprovođenje cesije je da postoje tri lica koja se nalaze u određenom dužničko-poverilačkom odnosu.

Učesnici u cesiji su:

 • lice koje prenosi svoje potraživanje (cedent),
 • lice koje postaje novi poverilac u čiju korist je preneto potraživanje (cesionar),
 • lice – dužnik koji preuzima novog poverioca i kome izmiruje svoj dug (cesus).

Cesija se ne može primeniti kada se radi o sledećim potraživanjima:

 • potraživanja čiji je prenos zakonom zabranjen,
 • potraživanja vezana za ličnost poverioca (penzija),
 • potraživanja koja su po svojoj prirodi takva da se ne mogu preneti na drugog (alimentacija).

Za sprovođenje cesije potrebno je zaključiti ugovor koji potpisuju novi poverilac (cesionar) i stari poverilac (cedent). Stari poverilac nije u obavezi da traži saglasnost dužnika za zaključenje ugovora o cesiji, ali je dužan da obavesti dužnika o ustupanju svog potraživanja drugom poveriocu, kako bi dužnik znao kome treba da izmiri dug.
Po izvršenom prenosu sredstava, tj. zatvaranjem obaveza nastalih putem cesije, dužnik ima obavezu da obavesti cedenta. Cedent će popuniti nalog za prenos u korist i na teret sopstvenog računa.

Pravna lica i preduzetnici ne mogu imirivati svoje obaveze cesijom, ukoliko cedenti imaju neizmirene obaveze evidentirane kod banke. Na dan izvršenja plaćanja, tj. podnošenja naloga za prenos od strane cesusa na račun cesionat, račun cedenta kod banke ne sme biti blokiran.

Rating: 4.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese