Odlomak

Glavna kompjuterska komponenta naziva se centralna procesorska jedinica (Central Processing Unit) ili skraćeno CPU ,,sl.1.”. CPU je u stvari jedan veoma mali komad silicijuma i cesto se naziva silikonski čip ili procesorski čip. Ovaj sićušni deo je mozak kompjutera. On je za komjuter isto sto i motor za automobil iz razloga što on sarađuje sa svim ostalim delovima kompjutera. U njegovom sastavu su upravljačka, aritmetičko logička jedinica i registri, što mu u stvari omogućava da upravlja radom čitavog računara. Što je brži čip to je brži i celi kompjuter. CPU je takođe odgovoran za pravilno izvršavanje svih funkcija mikroračunara. CPU generiše većinu impulsa za kontrolu vremenskog redosleda po kome spoljne jedinice komuniciraju sa računarom. Većinu upravljačkih funkcija računara vrši hardver ili mašina sa konačnim brojem stanja ili FSN (Finite-State-Machine), koja je deo CPU-a. Ova mašina primorava procesor da sekvencijalno izvršava naredbe upisanog programa. Kad uključimo napajanje računara, FSM zna odakle treba da očita prvu naredbu iz programa. Kada preuzme neku naredbu, upiše je u registar naredbi gde se dekodira. Mikroprocesor se u principu može podeliti na četiri glavna elementa, koja su šematski prikazana na slici 1. Ti elementi su:
1. Adresna jedinica (Address Unit)- koja ima zadatak da upravlja pristupom memoriji i njenom zaštitom. Na primer ona proverava da li je dozvoljen pristup određenoj zoni memorije, što može da bude izuzetno značajno u multitasking okruženjima.
2. Jedinica magistrala ili ulazno izlazna jedinica (BUS Unit)- predstavlja mesto preko koga se mikroprocesor povezuje sa spoljašnjim svetom, to jest prima i šalje podatke. Ova jedinica takođe pristupa instrukcijama koje se nalaze u memoriji.
3. Instrukcijska jedinica (Istruction Unit)- prihvata instrukcije koje dolaze iz jedinice magistrala i dekoduje ih (prepoznaje ih), pa ih u odgovarajućem formatu šalje u izvršnu jedinicu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari