Odlomak

Uvod

Drvo i materijali izgrađeni na bazi drveta vrlo širok dijapazon upotrebe,to jest primjene.
Razlozi za ovo su u tome što drvo karakteriše niz pozitivnih svojstava : visoke mehaničke karakteristike pri srazmjerno maloj zapreminskoj masi,niska toplotna provodljivost,dobra otpornost na dejstvo mraza,zadovoljavajuča otpornost prema dijelovanju pojedinih hemijskih agenasa,lakoća obrade i dr. Međutim,drvo ima i niz nedostataka koji značajno umanjuju njegovu upotrebu,kao što su prisustvo raznih defekata na drvetu,podložnost truljenju i gorenju i drugim.
U zavisnosti od stepena prerade,materijali na bazi drveta se dijele na :
– običnu drvenu građu koja se dobiva putem mehaničke obrade prirodnog drveta,pri čemu dobiveni materijal ima uglavnom sva pozitivna i negativna svojstva koja karakterišu prirodno drvo.
-materijale od drveta koji se dobiju primjenom industrijskih postupaka pri čemu se u okviru ovakvih materijala svojstva drveta koriste racionalnije.
-sintetičke materijale na bazi drveta koji se dobivaju tzv.dubokom preradom drveta,pri ovakvoj preradi moguče je korištenje svih elemenata prirodnog drveta,čak i kore,ovakvi postupci se u opštem slučaju svode na dobivanje raznih oblika celuloze,raznih vrsta veziva čime se postiže vela ekonomičnost proizvoda.
Svi navedeni proizvodi dobivaju se iz prirodnog drveta koje se može podijeliti na listare, četinare i egzotično drvo.

Makro i mikro struktura drveta

S obzirom da za građevinarstvo i drvnu industriju najveći značaj ima ima deblo od koga se dobija 60-90% svih proizvoda drveta,u daljem ču pisati samo o njegovoj strukturi.
Makrostruktura debla drveta se razmatra u tri karakteristična prijesjeka: poprečnom, tangencijalnom i radijalnom.U poprečnom prijesjeku kao najbitnijem(sl.1.) za shvatanje makrostrukture najlakše uočavamo sljedeče strukturne elemente:kora,drvna masa i srž.
Najznačajniji element poprečnog prijesjeka je svakako drvna masa koja se sastoji od prstenova-godova koji pokazuju godišnji priraštaj drvne mase. Dio drveta oko srži koji je i najstarij i drugačije je boje od ostale drvne mase naziva se srževina ili srčika,ovaj dio se naziva još i pravim drvetom.
Kora predstavlja zaštitni omotač drveta.Sastoji se od -spoljšnje kore vidljivog dijela, like-sloja za hranjenje stabla i kamblijuma– sloja koji omotava prvi sloj debla bjelkovinu.
Osnovni element mikrostrukture živog drveta je živa ćelija koja se sastoji od ćelijske opne, protoplazme,jezgra i ćelijskog soka.U slučaju kada je drvo posječeno dolazi do odumiranja ćelija i ostaje samo ćelijska opna koja je veoma propustljiva na tečnosti.Ćelije drveta mogu da budu različitog oblika,ali osnovnu masu čine ćelije ili grupe ćelija formiranih u vlakna ili sudove.
Vlakna po pravilu imaju mehaničku funkciju,dok cjevćice obavljaju fiziološku stranu tj. ishranu drveta.Postoje slučajevi strukturnih elemenata koje rade obe funkcije tzv. traheide koje srećemo kod četinara.

Hemijski sastav drveta

Posječeno drvo u največem procentu sastoji se od celuloze – visokomolekularnog ugljikovodika čiji se sastav moze prikazati hemijskom formilom (C₆H₁₀O₅)n,a koja se odlikuje složenom građom makromolekula.Makromolekuli celuloze su po formi veoma iduženi i elastični.
Pored celuloze u sastav drveta ulaze i drzge supstance kao što su lignin,smole,ulja,škrob, tanin,voda i drugi. Prosječna zastupljenost navedenih supstanci je sljedeća:
– Celuloza i lignin do 80%
– Voda(hemijski vezana) do 17%
– Smole,ulja,škrob,tanin do 3%
Prosječan sadržaj hemijskih elemenata u apsolutno suhom drvetu svih vrsta je:
– Ugljenik (C) 49%
– Kiseonik (O) i azot (N) 44%
– Vodonik (H) 6%
– Kalcijum (Ca) mineralna so 1%

Vrste drveta

Listari
Hrast je drvo koje se odlikuje velikom čvrstoćom i tvrdoćom.Raste i do 50m i stablo moze da bude debelo cca 100cm.Boja je žutobjela koja se vremenom mjenja i postaje zatvorenija. Hrastovina je vrlo otporna i trajna,a takođe je postojana u vodi,lako se obrađuje koristi se za izradu podova,greda,željezničkih pragova.
Bukva spada u red drveta s visokim stablom doseže do 40 m visine,dok debljina dolazi do cca 50 cm.Bukova građa se odlikuje velikom tvrdoćom,pa se koristi kao podloga za kontrukcijske elemente,parkete i slično.
Jasen teško i tvrdo drvo,raste do 35 m visine,koristi se za izradu podova,greda,nepostojan je u vodi.
Topola je lako drvo bjele boje,koristi se za duboku preradu drvne mase i ta izradu gredica, dasaka i sličnog.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Više u Zaštita životne sredine

Komentari