Odlomak

POJAM, ULOGA I DEFINICIJA REVIZIJE

Kako bi smo bolje razumjeli izraz rezvizije i njezinu važnost u savremenom poslovanju potrebno je poći od samog značenja tog pojma, proučiti odakle potiče te koje je njegovo značenje.
Pojam revizija potiče od latinske riječi ”revidere” što znači ”ponovno viđenje, ponovno gledanje, pregled, obnovu procesa, poslednji pregled sloga pred štampu”.1
Revizija predstavlja neovisno istraživanje određene aktivnosti. Ona se u samom početku obavljala na neobičan način tako što je revizor slušao usmeni izvještaj revidiranog subjekta te je on svoj izvještaj iznosio korisniku usmeno što je danas nezamislivo. Postoje različite definicije revizije koje su doprinijele bogatstvu revizijske teorije.
Jedna od općih definicija revizije se definiše kao ”sistematski proces nepristrasnog prikupljanja i vrednovanja dokaza o nekim tvrdnjama koje se odnose na ekonomske aktivnosti i događaje. Revizija ima za cilj utvrđivanje stepena korespodentnosti između datih tvrdnji i nekog prethodno definisanog kriterijuma, kao i saopštavanje rezultata tih upoređivanja zainteresovanim korisnicima.”2
Značajni dijelovi navedene definicije su:
•    Sistematski proces – revizija predstavlja struktuiranu aktivnost koja ima logičan slijed.
•    Prikupljanje i vrednovanje dokaza – to predstavlja stvar ispitivanja činjenica na kojima počinju navodi ili predstavljanja.
•    Navodi o ekonomskim aktivnostima i događajima – to je širok opis predmeta koji se revidira. Navod predstavlja prijedlog koji se može prihvatiti ili odbiti.
•    Stepen usklađenosti s uspostavljanjem kriterijuma – to znači da revizija pokazuje usklađivanje navoda sa preciziranim kriterijumima.
•    Dostavljanje rezultata – to jednostavno znači da, kako bi rezultati revizije bili korisni, njih treba dostaviti zainteresovanim korisnicima.3 (Douglas, R.Pojmovi i metode revizije, vidič u suvremenu revizijsku teoriju i praksu. Zagreb: Mate, 2000.,str.4. )

Za reviziju je karakteristično:
•    a)  naknadno ispitivanje financijskih izvještaja ili onih financijskih informacija što se
•    odnose na subjekt, kad je takvo ispitivanje potaknuto od strane subjekta ili
•    predstavlja zakonsku obvezu.
•    b)  reviziju obavljaju neovisne i stručne osobe,
•    c)  revidiranjem se želi utvrditi da li predočeni financijski izvještaji subjekta, kao temeljni
•    nositelji financijskih informacija za vanjsko izvješćivanje,  realno i objektivno
•    (odnosno fer i istinito) prikazuju financijsko stanje i njegov rezultat poslovanja.
•    d)  Objektivnost i realnost financijskih izvještaja utvrđuje se prema  definiranim
•    kriterijima,
•    e)  Kriteriji za ocjenu objektivnosti i realnosti financijskih izvještaja moraju biti unaprijed
•    poznati, a proizlaze iz: računovodstvenih načela, računovodstvenih standarda i
•    zakonskih propisa, a definiraju se u usvojenim računovodstvenim politikama,

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari