Odlomak

1. Što e ekonomika na pretprijatija?

Definiranjeto na predmetot, poimot i zadačite na ekonomikata na pretprijatija ne e ednostavna osobeno poradi faktot što postojat različni pristapi za tolkuvanje na ovie poimi. Sepak, ekonomikata na pretprijatija može da se definira kako: disciplina na ekonomskata nauka koja go proučuva rabotenjeto na pretprijatieto so cel da definira principi, pravila i merki čija primena vo praksa treba da ovozmoži poefikasno ostvaruvanje na celite na pretprijatijata.

2. Koi se najvažnite oblasti na proučuvanje na ekonomikata na pretprijatieto?

– Vložuvanjata vo reprodukcijata izvršeni za dobivanje na konkretni rezultati odnosno vložuvanja vo čovečki resursi, materijali, kapital, informacii, znaenje i slično;
– Odnosot na rezultatite na reprodukcijata i vložuvanja za ostvaruvanje na tie rezultati odnosno načinot na koj pretprijatieto gi koristi čovečkite resursi, sredstvata i tehnologijata za transformiranje na vložuvanjata vo rezultati;
– rezultatite na reprodukcijata vo pretprijatieto kade posebno vnimanie se posvetuva na profitot zašto profitot e osnoven motiv na rabotenjeto i osnoven izvor na finansii;
– faktorite što gi uslovuvaat odnosite meѓu rezultatite na reprodukcijata i vložuvanjeto vo ostvaruvanje na tie rezultati.

3. Koja e osnovna zadača na ekonomikata na pretprijatieto?

Osnovnata zadača na ekonomikata na pretprijatijata kako naučna disciplina e sistematskoto proširuvanje na znaenjata za site relevantni aspekti na rabotenjeto na pretprijatieto. Ekonomikata, isto taka, nastojuva da otkrie:
– zošto funkcioniranjeto na pretprijatijata se odviva na odreden način,
– koi se faktorite što go odreduvaat takvoto funkcioniranje
– kakov e intenzitetot na nivnoto poedinečno vlijanie

4. Što e teoretska, a što praktična cel na izučuvanje na ekonomikata na pretprijatijata?

Sistematskoto širenje na znaenjata ima dve celi: teoretska i praktična.
Potpolnoto razbiranje i objasnuvanje na suštinata na pretprijatijata, zakonitostite na negovoto opkružuvanje i odnosot so opkružuvanjeto ja pretstavuva teoretskata cel na izučuvanjeto na ekonomika na pretprijatijata.
No, kako primeneta nauka, ekonomikata na pretprijatijata ima i praktična cel. So nea se steknuvaat znaenja i veštini što se neophodni za uspešno upravuvanje so pretprijatijata i taa obezbeduva sistematski pristap za rešavanje na delovnite problemi na pretprijatieto i ukažuva na aktivnosti so koi ќe se postignat dobri rezultati. Taa ima za cel da obezbedi racionalno i efikasno funkcioniranje na pretprijatijata za ostvaruvanje najpovolen odnos meѓu vložuvanjata vo reprodukcijata i rezultatite što se dobivaat od tie vložuvanja.

5. Kakva naučna disciplina e ekonomikata na pretprijatijata?

Ekonomikata na pretprijatija e normativna i pozitivna naučna disciplina. Taa e normativna naučna disciplina zatoa što propišuva kako pretprijatieto treba da funkcionira za da gi ostvari svoite celi. Pozitivna naučna disciplina e zatoa što taa utvrduva kako pretprijatieto realno funkcionira odnosno, pravilata i principite što gi postavuva se i realno, praktično primenlivi.

6. Koi metodi se koristat vo istražuvanjeto na predmetot na ekonomikata na pretprijatieto?

Ekonomikata na pretprijatieto koristi poveќe metodi za istražuvanje, a tie može da se podelat na opšti naučni metodi i posebni naučni metodi.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 48 stranica
  • Ekonomika na pretprijatija Marija Ackovska
  • Školska godina: Marija Ackovska
  • Skripte, Ekonomija
  • Makedonija,  Štip,  UNIVERZITET GOCE DELČEV ŠTIP - Fakultet za turizam i poslovnu logistiku  

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari