Odlomak

Ekonomske nauke

Ekonomske nauke spadaju u grupu društvenih nauka koje za predmet izučavanja imaju ekonomsku oblast društvenog života. Ekonomske nauke se bave isključivo izučavanjem i objašnjavanjem ekonomskog života,njegovih karakteristika i zakonitosti.Razvijaju sopstvene naučne metode.

 

Ekonomija
Ekonomija je naučna disciplina i oblast koja izučava ekonomske zakonitosti u privredi jedne zemlje,grupe zemalja ili regiona.

 

Ekonomika
Ekonomika izrazuje ekonomsko stanje u određenoj privrednoj oblasti,ekonomsku delatnost ili ukupnost ekonomskih odnosa i procesa u zemlji grani ili preduzeću. Ekonomika izučava:

  • komponente proizvodnje-reprodukcije
  • usluge i oblike korišćenja raspoloživih komponenata
  • zakonitosti i principe racionalnog kombinovanja raspoloživih faktora proizvodnje (efikasnosti i efektivnosti)
  • ostvarene rezultate u procesu obavljanja delatnosti.
  • raspodelu ostvarenih rezultata i procesa rada i poslovanja.

 

 

Ekonomska politika

Ekonomska politika je nauka o merama i metodama državnog regulisanja,usmeravanja i menjanja odnosa u okviru ekonomskih delatnosti i reprodukcije jednog društva.

 

Preduzeće
Preduzeće je ekonomski subjekt u okviru kojeg se,u robno-novčanoj privredi obavlja određena privredna delatnost i aktivnost. Savremene teorije preduzeća izučavaju ga kao racionalni,ekonomski sistem sa preduzetnikom i menadžerom na čelu.

 

Preduzetništvo

Preduzetništvo predstavlja aktivnost kreativnog kombinovanja raspoloživih faktora u preduzeću kojem se,uz preuzimanje ricika u procesu poslovanja,ostvaruju odgovarajući rezultati preduzeća.Označava se kao skup raznovrsnih sposobnosti,veština i funkcija koje poseduje i koristi preduzetnik u obavljanju svoje konkretne privredne aktivnosti.Slobodno privatno preduzetništvo obuhvata određene inicijative,slobode i prava.U društvenim sistemima koje je karakterisao socijalistički naičin proizvodnje,preduzetničku funkciju preuzimala je država, to je tzv. kontrolisano preduzetništvo.

 
Preduzetnik
Preduztnik je lice koje prihvata rizik i šanse koje stvaraju u kreiranju i vođenju novog poslovnog poduhvata.On inicira,kreira i realizuje taj novi poslovni poduhvat.Stvaraju i menjaju preduzeće,kreiraju organizaciju i upravljanje i prihvataju poslovne rizike.Preduzetnici su kreatori bitnih promena u preduzeću.

 
Poslovanje

Poslovanje predstavlja proces obavljanja i izvršavanja poslova,odnosno delatnosti preduzća.Poslovanje preduzća sadrži prostornu dimenziju i vremensku dimenziju.Postoje pravila u kojima se posovanje obavlja to su eksterna (propisi,zakoni,kodeksi) i interna(statuti,pravilnici,norme).

 
EKONOMIKA PREDUZĆA

Ekonomika preduzeća je naučna oblst koja se bavi izučavanjem ekonomije reduzeća. Ekonomika preduzeća izučava metode i tehnike poslovanja preduzeća. Ciljevi i metode ekonomike preduzeća usmereni su ka traženju optimalnih rešenja za realizaciju zadataka. Ekonomika preduzeća obuhvata celokupnost konomskih interesa odnosno ciljeva preduzeća,njihova kvalitativna i kvantitativna svojstva i međusobne odnose.

 
Istorijski razvoj ekonomike preduzeća
Prve značajnije doprinose o sasnanju o preduzeću dali su srednjovekovni trgovci u svojim „trgovačkim knjigama“. Prvi tragovi nauke o ekonomiji preduzeća nalaze se krajem XV veka u delu Like Pačolija „Priručnik za aritmetiku“ objavljenom 1494god. Ekonomika preduzeća kao naučna disciplina ima korene u knjigovodstvenim i bilansnim teorijama nemačkih autora.U periodu XX veka u Nemačkoj objavljuju se značajni radovi iz knjigovodstva autora Šmalenbaha,Nikliša i Melerovica.

 

Razvoj ekonomike preduzeća u jugoslovenskoj teoriji i praksi
Prvi celovitiji naučni pristup ekonomiji preduzeća na našim prostorima javlja se tridesetih godina dvadesetog veka na visokim ekonomsko-komercijalnim školama u Beogradu i Zagrebu.
Posle Drugog svetskog rata uobličavale su se i razvile raznovrsne discipline ekonomike preduzeća. Poseban doprinos razvoju ekonomike preduzeća u tom periodu dali su prof.Stevan Kukoleča i prof.Živko Kostić – zaokruživajući i uobličavajuči naučnu disciplinu u okviru ekonomike i organizacije preduzeća.

 
Ekonomika preduzeća i odrganizacija preduzeća kao posebne naučne discipline

U ekonomiji preduzeća uvodi se pojam mezoekonomija,ako sistemska karika između ekonomije pojedinaca (mikorekonomija) i ekonomije društva (makroekonomija) u celini. Ciljevi preduzeća:

  • Makroekonomski (da se obezbedi optimalna društvena reprodukcija i sredstva za pokriće društvenih potreba.Ovim ciljevima obezbeđuje se regulacija obaveza preduzeća prema državi.
  • Mezoekonomski (rezultatima konkretne proizvodnje ili usluga preduzeća obezbede sredstva za akumulaciju i dalji razvoj.
  • Mikroekonomski (da se obezbede sredstva za održavanje i povećanje životnog standarda zaposlenih i poboljsaju njihovi uslovi rada.

Komponente ekonomike preduzeća:

  • komponente rezultata
  • komponente ulaganja

Proces reprodukcije preduzeća kao objekat posmatranja i izučavanja ekonomike preduzeća odnosi se na ekonomski transfer komponenata ulaganja u komponente rezultata.Međusobni odnosi komponenata ekonomije se formiraju u procesu pretvaranja komponenata ulaganja u rezultate poslovanja.Faktori koji uslovljavaju odnose i rezultate u ekonomiji preduzeća su objektivene i subjektivne pridode.Faktori se dele na unutrašnje i spoljne.

Ekonomika preduzeća kao naučna disciplina obuhvata ekonoske tokove i zbivanja u preduzeću.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese