Odlomak

Fiskalna politika predstavlja deo ekonomske politike koja upravlja javnim prihodima i javnim rashodima i ostvaruje određene makroekonomske i mikroekonomske ciljeve.
Fiskalna politika predstavlja oblikovanje poreza i javnih rashoda s ciljem da se ublaži jaz privrednih ciklusa, da se doprinese održavanju ekonomije pune zaposlenosti, oslobođene od inflacije i deflacije.
Upotreba fiskalnih prihoda (poreza, doprinosa, carina, taksa i sl.) i budžetskih rashoda mora se vršiti u pravcu i na način ostvarivanja ciljeva i zadataka makroekonomske politike (ubrzani privredni razvoj, konkurentska sposobnost privrede, puna zaposlenost, porast životnog standarda stanovništva).
Fiskalna politika se bavi načinima prikupljanja novca u državnu blagajnu i njegovog trošenja.
Fiskalna politika podrazumeva način kako vlada bira trošenje svog budžeta u cilju pružanja javnih usluga i roba građanima, često ih nazivaju “troškovima“. Ove robe i usluge obuhvataju javnu infrastrukturu, edukaciju, zdravstvo, javnu sigurnost, pravosuđe, itd.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari