Odlomak

FUNKCIJA ORGANIZOVANJA – KOMPARATIVNI PRISTUP EU I SRBIJA
Menadžment se definiše kao proces oblikovanja i održavanja okruženja u kome pojedinci radeći zajedno u grupama efikasno ostvaruju odabrane ciljeve. Ljudi kao menadžeri obavljaju menadžerske funkcije planiranja, organizovanja, kadrovska popunjavanja, vođenja i kontrolisanja.
Menadžment se može primeniti u bilo kojoj vrsti organizacije i odnosi se na menadžere na svim organizacionim nivoima. Menadžerski zadaci koji se sprovode unutar organizacije imaju za cilj oblikovanje unutrašnjeg okruženja, ali je jasno je da menadžeri ne mogu dobro sprovoditi svoje zadatke bez razumevanja mnogih elemenata spoljnog okruženja: ekonomskih, tehnoloških, društvenih, političkih i etičkih činilaca koji utiču na područja njihovog djelovanja.
Odgovor menadžera je preduzeti akcije koje će omogućiti da pojedinci pridonesu najviše što mogu zadacima cele organizacije. Menadžment se stoga odnosi na male i velike organizacije, profitna i neprofitna preduzeća, na proizvodnju i pružanje usluga. Jedan od osnovnih ciljeva svakog uspešnog menadžera je organizovanje u preduzeću čiju osnovu predstavlja podela i grupisanje određenih aktivnosti i stvaranja određenih organizacionih jedinica koje su primerene statusu preduzeća.
Organizovanje i organizacioni sistem čini svaka kompozicija prirodnih i tehničkih sistema i čoveka kao biološkog sistema. Postojanje cilja predstavlja osnovno obeležje svake organizacije preduzeća kao poslovnog sistema. Opšti ciljevi organizovanja u preduzeću kao poslovnom sistemu moraju sadržati sledeće determinante:

  • ­    Kontinuitet funkcionisanja preduzeća,
  • ­    Povećanje efikasnosti funkcionisanja preduzeća i
  • ­    Kontinuitet povećanja efikasnosti funkcionisanja preduzeća, što predstavlja profit.

Organizovanje u preduzeću predstavlja sistem ciljeva čija je egzistencija obezbeđena dokle god postoji cilj preduzeća i dokle god se taj cilj ostvaruje. Zato u organizacionom sistemu mora postojati svesna aktivnost kojom će se obezbediti konstantno postojanje cilja.
Organizacija u preduzeću ima zadatak da izvrši podelu i grupisanje aktivnosti i utvrdi odnose između svih učesnika u radu radi postizanja ekonomskih i drugih ciljeva. Ona se redovno postavlja ili menja prema nekim načelima, pravilima, propisima i metodama, u skladu sa shvatanjima, stavovima, normama i odnosima društva u kojem organizacija deluje.
Organizovanje znači definisanje i uspostavljanje optimalne kombinacije ljudskih i fizičkih resursa, koja će omogućiti efikasno funkcionisanje preduzeća (to je proces formiranja organizacione strukture preduzeća).
Osnovni principi organizovanja:

  •     specijalizacija,
  •     standardizacija,
  •     kooperacija,
  •     integracija (horizontalna i vertikalna),
  •     centralizacija (sužavanje ovlašćenja),
  •     decentralizacija (proširivanje ovlašćenja).

Organizovanje prema funkcijama ima osnovne funkcije: funkcija istraživanja i razvoja, funkcija marketinga, proizvodnje, računovodstva i finansija, kadrovska funkcija.
U našoj zemlji, u organizacijama su najzastupljenije funkcionalne organizacione jedinice. Osnovna karakteristika funkcionalne organizacione jedinice ogleda se u međusobnoj povezanosti i objedinjenosti poslova bazičnih funkcija organizacije.
Funkcionalne organizacione jedinice se uspostavljaju u malim i srednjim preduzećima, ali i u velikim korporacijama, koje u svom sastavu imaju veći broj poslovnih jedinica. Pošto velike korporacije, strukturirane na ovoj osnovi imaju funkcionalne jedinice na dva nivoa, na nivou korporacije i na nivou autonomnih jedinica, to se u njima obično uspostavlja funkcionalni komandni autoritet onih jedinica koje se nalaze u sastavu njihovog upravljačkog vrha nad onim jedinicama koje se nalaze u sastavu autonomnih jedinica.
Uspostavljanjem navedenog autoriteta omogućava se korporativnim služ-bama za marketing, finansije, kadrove itd. da kreiraju politike, sisteme, metode i procedure koje treba da se primenjuju u jedinicama iz njihovog domena i da u isto vreme kontrolišu njihovu promenu u praksi. Tako se izbegava indirektna komunikacija između navedenih službi.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese