Odlomak

 
UVOD

Strane direktne investicije (Foreign Direct Investment) predstavljaju veoma značajan oblik finansiranja globalne ekonomije. U poređenju sa druga dva oblika međunarodnog kretanja kapitala, zajmovnog kapitala i portfolio investicija, strane direktne investicije su veoma zastupljene u finansiranju globalne svetske privrede i nacionalnih privreda individualnih zemalja, a pogotovo u finansiranju zemalja u razvoju i zemalja u tranziciji za koje predstavljaju primarni oblik finansiranja.
Značaj stranih direktnih investicija (SDI), naročito za manje razvijene zemlje, nije potrebno posebno objašnjavati imajući u vidu brojne teorijske i empirijske radove koji ukazuju na njihov značaj i efekte koje priliv ovih investicija u zemlju može doneti. Brojnim teorijskim pristupima je objašnjen njihov značaj za zemlje domaćine kao i razlozi odnosno motivi zbog kojih ih kompanije i investitori preduzimaju.
Brojni teorijski modeli, kojima se objašnjavaju SDI, mogu se svrstati u: rane studije o SDI, izučavanje SDI i njihovih determinanti prema neoklasičnoj teoriji trgovine, vlasničke prednosti kao determinante SDI, agregatne varijable kao determinante SDI, determinante SDI u okviru OLI modela, determinante horizontalnih i vertikalnih SDI, determinante SDI prema modelu znanja, determinante SDI prema modelima diversifikacije rizika i varijable politike SDI zemlje domaćina kao determinanta SDI. Ovi pristupi se međusobno ne isključuju, već objašnjavaju različite aspekte SDI dopunjujući se međusobno.
Razlozi za preduzimanje SDI se nalaze u prednostima koje kompanija odnosno investitor može da ostvari preduzimanjem direktne investicije u inostranstvu, a koje mogu biti: vlasničke prednosti, prednosti lokacije i prednosti internalizacije. Sa druge strane, kao bitno pitanje javlja se pitanje efekata koje preduzete SDI proizvode, naročito na zemlje domaćina.

1. MESTO, ULOGA I ZNAČAJ STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA (FOREIGN DIRECT INVESTMENT) U MEĐUNARODNIM TOKOVIMA KAPITALA
SDI predstavljaju jedan od oblika međunarodnog kretanja kapitala, pored međunarodnog zajmovnog kapitala i portfolio investiranja u inostranstvu. Mesto i uloga SDI u međunarodnim tokovima kapitala vremenom su se menjali, unutar promena ukupnih međunarodnih tokova kapitala. Takođe, njihov značaj se vremenom menjao, tako što je ovaj oblik međunarodnog kretanja kapitala dobijao na važnosti za sve grupe zemalja – razvijene, zemlje u razvoju i zemlje u tranziciji.
SDI kapital je opao za 16% u 2014.godini na 1.23 milijardi dolara , u odnosu na 2013.godinu u kojoj je kapital od SDI iznosio 1.47 triliona dolara. Ovaj pad u tokovima stranih direktnih investicija bio je pod uticajem uglavnom slabe globalne ekonomije , političke neizvesnosti za investitore i povišenim geopolitičkim rizicima . Pad u tokovima SDI je suprotan rastu BDP-a , trgovine , bruto investiranja u osnovna sredstva i zapošljavanje ( Tabela 1. ).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese