Odlomak

Hartije od vrednosti (Pojam, vrsta,uloga) akcija i obveznica
UVOD

Pod hartijama od vrednosti se podrazumevaju pismene isprave koje sadrže pismenu obavezu izdavaoca hartija od vrednosti da će zakonitom imaocu hartija od vrednosti ispuniti obavezu zabeleženu u toj ispravi. Najkraće rečeno,hartija od vrednosti je isprava o nekom graĎanskom pravu. Ovo pravo je najtesnije povezano sa samom ispravom, jer pravo bez postojanja isprave nepostoji, niti se ono samim tim može prenosti na drugoga, pa prema tome ni ostvariti..
Prema propisima Srbije hartije od vrednosti može emitovati savezna država, republika članica, pokrajina, grad, opština, i drugo pravno lice Hartije od vrednosti predstavljaju jedan od najprivlačnijih načina ulaganja novčanih sredstava. U ovom seminarskom radu s obzirom na širinu teme nije akcentovana konkretna hartija od vrednosti nego opšta načela vrednosnih papira pod kojim se podrazumeva pojam i definisanje hartija od vrednosti , njihova osnovna svojstva, podela i vrste. Hartije od vrednosti imaju izuzetno veliki značaj u svakoj tržišnoj privredi. Može se s punim pravom reći da se privreda ne bi mogla razviti do sadašnjeg stepena da nije bilo raznovrsnih hartija od vrednosti, i da je savremena tržišna ekonomija nezamisliva bez njih.
Hartija od vrednosti jeste isprava sastavljena u zakonom propisanoj formi , koja u sebi sadrži određeno pravo. Tretiraju se kao posebna vrsta stvari u građanskom pravu. Pod hartijama od vrednosti se podrazumevaju pismene isprave koje sadrže pismenu obavezu izdavaoca hartija od vrednosti da će zakonitom imaocu hartija od vrednosti ispuniti obavezu zabeleženu u toj ispravi. Ovaj pojam je definisan u zakonu o obligacionim odnosima ( član 234. ZOO) Najkraće rečeno,hartija od vrednosti je isprava o nekom građanskom pravu. Uslov da se pravo sadržano u hartiji od vrednosti odnosi na neko građansko pravo upućuje na zaključak da se isprave koje se odnose na neko drugo pravo, kao što je npr.,sa pojedinim uverenjima,diplomama, izvodima iz matičnih knjiga isl. ne smatraju hartijama od vrednosti. Kada se kaže da je pravo sadržano u hartiji od vrednosti , onda se podrazumeva da je najčešće reč o nekom obligacionom pravu inkorporiranom u samoj pismenoj ispravi i ne može se ostvariti bez nje. Hartije od vrednosti predstavljaju dokumente kojima se obećava isplata novca, kamate, zarade ili dividende. Sam papir koji predstavlja hartiju od vrednosti nema neku posebnu vrednost. Pošto se pravo na koje se odnosi hartija od vrednosti ne moze vršiti ni prenositi bez te hartije, ona u pravnom prometu dobija onu vrednost koju ima to pravo. Hartije od vrednosti u užem smislu su investicioni instrumenti, odnosno one hartije od vrednosti kod kojih postoji rizik ulaganja koji se kompenzuje potencijalnom zaradom. U ovoj grupi hartija nalaze se akcije, obveznice, opcije, drugi derivati . Ove hartije su izraz ili vlasničkog (akcije) ili indirektno vlasničkog (opcije) ili kreditnog (obveznice) aranžmana.One se prodaju i kupuju na specijalizovanom finansijskom tržištu tj. tržištu kapitala i predstavljaju najznačajniju grupu finansijskih instrumenata kojima se trguje nafinansijskim tržištima. U širem smislu, hartijama od vrednosti pripadaju i instrumentikredita i plaćanja, kao što su čekovi, menice, skladišnice, konosmani i slično.

 

 
1.    AKCIJE
Akcije predstavljaju dugorocne hartije od vrednosti kojima se potvrduje da je njihov imalac uneo odgovarajuci ulog u osnovnu glavnicu a.d., kao i da ima odredena prava u tom društvu. Akcije treba da imaocu osiguraju trajan prihod u vidu dividende. One predtstavljaju masovne hartije od vrednosti. Izdaju se u velikom broju, od po nekoliko hiljada primeraka.
Akcije su hartije od vrednosti sa promenljivim prihodom, jer se dividenda isplacuje u zavisnosti od visine ciste dobiti a.d.
Svaka akcija se sastoji iz dva dela, a to su plašt akcije i kuponskog tabak. Prvi deo sadrži osnovne podatke o samoj akciji: oznaku da je ta hartija od vrednosti akcija i koja je vrsta akcije, naziv i sedište akcionarskog društva – emitenta, naziv i sedište kupca ili pak, oznaku na koga akcija glasi, iznos na koji glasi akcija (nominalnu vrednost akcije), broj akcija i ukupan obim emisije, prava iz akcije, mesto i datum izdavanja, oznaku serije i kontrolni broj akcije, redosled emisije, faksimil potpisa ovlašcenog lica i pecat emitenta. Kuponski tabak sadrži osnovne podatke o isplati dividende: redni broj kupona za naplatu dividende, broj akcije po kojoj se dividenda isplacuje, naziv akcionarskog društva – emitenta, godinu u kojoj se dividenda isplacuje, faksimil ovlašcenog lica i pecat emitenta.
Emitent može da, umesto štampanja akcije, izda potvrdu koja bi sadržala iste elemente kao i plašt akcije s tim što ona onda mora biti overena od strane banke kod koje emitent ima otvoren depo racun.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari