Odlomak

1. Uvod
Energija vode (hidroenergija) je najznačajniji obnovljivi izvor energije, a ujedno i jedini koji je ekonomski konkurentan fosilnim gorivima i nuklearnoj energiji.
Energija vodotokova (energija položaja vode-potencijalna i energija kretanja vode-kinetička) su posledica delovanja Sunčeve energije koja u vidu energije zračenja dopire do Zemljine površine. Toplotom izaziva isparavanje vode, tla i bilja, što uzrokuje podizanje vode. Energija položaja vode je početni oblik energije vode u prirodi koji se može iskoristiti u tehničkim sistemima pretvaranja energije.Oblici energije položaja vode: vodotoci, plima i oseka, morski talasi.
Osnovni način upotrebe jeste pretvaranje energije položaja vode – potencijalne energije u akumulacijama i kinetičke energije vode – protočne u mehaničku energiju proticanjem kroz vodene turbine, a potom pretvaranjem mehaničke energije u električnu energiju u elektrogeneratoru.
Troškovi izgradnje hidroelektrane su daleko veći od troškova za izgradnju, na primer, termoelektrane ali je pogonska energija skoro besplatna. Iz datog razloga je veoma važno graditi hidroelektrane tamo gde terenski uslovi odgovaraju, i ne zahtevaju velike investicione troškove, posebno ako postoji prirodan gravitiacijski pad vode.
2. Komponente hidroelektrane
Hidroelektrana ili hidro-električna centrala je postrojenje u kojem se potencijalna energija vode najpre pretvara u kinetičku energiju strujanja vode, a potom u mehaničku energiju okretanja vratila turbine te, konačno u električnu energiju u elektro-generatoru.
U zavisnosti od tipa hidroelektrane neki elemneti se mogu razlikovati. Osnovni elementi hidroelektrane su uglavnom sledeći:
• Brana
• Ulazni presek
• Turbine
• Generator
• Transformator
• Dalekovodi
• Izlazni presek

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari