Odlomak

SKROB

Skrob (amylum), štirak, je najvažniji rezervni polisaharid biljnog porekla, kao što je glikogen životinjskog. Nastaje u procesu fotosinteze i nagomilava se u korenu, krtolama, semenu, stablu i plodovima biljaka, a ima ga i u nekim mikroorganizmima. Deponovan je u amiloplastu u vidu zrnaca. Izdvojen se takođe nalazi u obliku zrnaca veličine od 2 do 130 µm. Služi kao rezervna hrana u toku rasta biljaka ili kao polazni ene-rgetski materijal semena i krtola pri klijanju.

Bez obzira na poreklo, prirodni skrob se nalazi u obliku granula koje su karakteristične za svaku biljnu vrstu. Granule skroba imaju složen unutrašnji raspored gde su molekuli homopolisaharida sređeni i imaju sferno kristalnu strukturu (slika 2).
Ispitivanjem rastvora frakcionim taloženjem zaključeno je da se skrob uglavnom sastoji iz dve komponente: amiloze i amilopektina. Amiloza i amilopektin su bitno različiti molekuli. U prirodnom stanju, amiloza čini 20-30% od ukupne količine skroba. Skrob nekih biljaka, kao npr. skrob voštanog kukuruza, sastoji se samo od amilopektina. Razdvajanje ovih komponenata obično se izvodi tako što se vrućem vodenom rastvoru skroba doda butanol, timol, nitrobenzen ili neko drugo sredstvo za taloženje, amiloza se izdvaja u obliku nerastvornog kompleksa koji se razara pomoću etanola (Lajšić i Grujić-Injac, 1998).

Amiloza je manje zastupljena komponenta u skrobu. To je linearni homoglukan koji sadrži 200-350 ostataka D-glukoze vezanih α-(l→4) vezom (slika 3) . Iako su α-(l→4) veze sposobne za relativno laku rotaciju oko φ i ψ ose, kratka vodonična veza između drugog i trećeg atoma kiseonika izaziva relativno krutu heličnu strukturu. Ova helična struktura može sadržati hidrofobnu dodirnu površinu Amiloza se ne rastvara u hladnoj vodi. Daje plavu boju sa jodom, a sa alkoholima, ketonima, masnim kiselinama gradi mikrokristalne taloge. Ovakvo ponašanje objašnjava se spiralnom strukturom amiloze u čiju šupljinu mogu da uđu neka druga jedinjenja (inkluziona jedinjenja).

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese