Odlomak

UVOD

U uslovima tržišne ekonomije, država i tržište se međusobno trebaju nadopunjavati, jer tržište nije
savršeno u svom djelovanju već proizvodi određene nesavršenosti, pa se država javlja kao korek-tor koji njegove nesavršenosti ispravlja.
Mnogo je razloga koji ukazuju na neophodnost postojanja javnog sektora i učešća države, јer privatni sektor i tržišni mehanizmi nisu u mogućnosti da realizuju sve ekonomske i socijalne funkcije. Pri tome se moraju imati u vidu sljedeći razlozi:
potreba za uspostavljanjem pravnog poretka koji će omogućiti nesmetano funkcionisanje tržišnih institucija i mehanizama konkurencije;
1)    sprovođenje politike raspodjele dohotka i imovine u mjeri u kojoj distribucija uspostavl-jena kroz djelovanje tržišnog mehanizma ne odgovara društveno shvaćenoj pravičnosti;
2)    obezbjeđenje stabilnosti u ekonomskim kretanjima;
3)    rješavanje problema tzv. eksternalija;
4)    obezbjeđenje javnih dobara.

Kada se radi o privatnim dobrima, svaki građanin izražava svoju naklonost prema njima kroz količinu dobara koje želi kupiti i kroz raspoloživa novčana sredstva kojima ih kupuje, i u tom smislu može se govoriti o djelovanju zakonitosti tržišta. Međutim, kad su u  pitanju javna dobra, građani ne iskazuju direktno svoje želje i potrebe za njima, pa država i javni sektor stupaju na scenu nagađajući želje potrošača (građana) za javnim dobrima.
Upravo se u ponudi javnih dobara i usluga javnog sektora ogleda jedan od osnovnih nedos-tataka djelovanja mehanizma tržišta. Naime, određena proizvodnja ili djelatnosti su karakteristične po tome što imaju izuzetan značaj za funkcionisanje društva u cjelini, iz čega proizilazi potreba da se nađu u domenu javnog vlasništva, da se na adekvatan način reguliše nji-hovo funkcionisanje i da budu organizovane saglasno principima monopola, što se suprotstavlja mehanizmu i principima djelovanja tržišta.
U ovom radu će biti ukratko predstavljeni pojam i osnovne karakte ristike javnih dobara, njihova klasifikacija, načini upravljanja javnim dobrima i formiranje cijene javnog dobra, te međusobni odnos javnog i privatnog sektora.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari