Odlomak

UVOD

Osnovno umeće u preduzetništvu jeste miksiranje (kombi¬novanje instrumenata marketinga sa kojima preduzetnik raspolaže. U teoriji ima nekoliko klasifikacija instrumenata (elemenata) marketinga, ali jedna je dominirajuća. To je klasifikacija američkog autoriteta za marketing Filipa Kotlera, koji je kao bazične instrumente marketinga opredelio:

  • proizvod (asortiman proizvoda koji se nude kupcima) ,
  • cenu (naknadu za isporučenu robu i/ili uslugu) ,
  • distribuciju (način plasmana i mesto plasmana) i
  • promociju (predstavljanje).

Navedena četiri instrumenta marketinga su poznata kao 4P:
PRODUCT (proizvod) , PRICE (cena) , PLACE (mesto) i PROMOTION (pro¬mo¬cija).
Proizvod, odnosno ponudbeni asortiman proizvoda, predstavlja osnovnu mar¬keting komponentu sa kojom se preduzetnik prezentuje na svom ciljnom tržištu. Uključuje ne samo sadržaj asortimana koji preduzetnik nudi svojim kupcima, već i njihov kvalitet, karakteristike, stil, marku, pakovanje, veličinu i druge opcije, a takođe i usluge i garancije.
Cena je iznos koji kupci treba da plate za proizvod koji im firma nudi na prodaju. Uključuje osnovnu cenu, a ponekad i razne bonifikacije (popuste) , plaćanje na rate i drugo.
Distribucija obuhvata različite aktivnosti koje preduzetnik i njegova orga¬ni¬zacija preduzimaju da bi proizvod učinili dostupnim i korisnim svojim ciljnim kupcima. Uključuje: kanale dopreme i plasmana, lokaciju preuzimanja i prodaje, prostornu pokrivenost tržišta, kreiranje zaliha i transport, i druge fizičko – di¬s¬tri¬butivne i logističke funkcije i aktivnosti.
Promocija se odnosi na sve aktivnosti koje preduzetnička organizacija pre¬duzima, da bi sebe i svoju ponudu predstavila svojim ciljnim dobavljačima i kupcima. Da bi ih podstakla da pod povoljnim uslovima isporuče svoju robu organizaciji (dobavljači) , odnosno da kupe od nje ponuđene artikle (kupci). Promocija podrazumeva: reklamu, publicitet, unapređenje prodaje (prodajne usluge) i lično umeće u prodaji. Marketing miks je veština višestepenog karaktera, jer se kroz vrhunski menadžment marketinga ne miksiraju samo nave¬dena četiri instrumenta (4P) , već se posebno miksira i svaki od njih ponaosob. Vrhunski menadžment marketinga sastoji se znači iz više hijerar¬hijskih nivoa, koji zahtevaju talente i posebna specijalistička znanja, vezana za svaki instrument posebno.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese