Odlomak

Uvod

Razmatrajući problematiku organizacije za upravljanje projektom uočava se da polazni korak u primeni koncepta upravljanja projektom predstvalja definisanje odgovarajuće organizacione forme koja će biti zadužena za upravljanje realizacijom projekta. Pri tome treba, zavisno od specifičnosti odnosnog preduzeća I projekta koje se realizuje, definisati odgovarajuću organizacionu formu sa svim potrebnim izvršiocima I rukovodiocima, odrediti njhove zadatke, prava I odgovornosti, zatim način njihove koordinacije, korišćenje potrebnih metoda I tehnika, itd.

Poseban akcent se stavlja na određivanje rukovodioca koji rukovodi realizacijom proekta, pa se zove rukovodilac projekta ( project manager).

Od pozicije rukovodioca projekta, posebno od njihovih ovlašćenja I odgovornosti, najčešće zavisi I organizovanje jedinica, koja radi na upravljanju realizacijom projekta.

Organizacija za upravljanje projektima predstavlja jedan od osnovnih uslova za efikasnu primenu koncepta upravljanja, odnosno za efikasno upravljanje realizacijom pojedinih projekta. Zbog toga će se ovaj problem detaljno obraditi I to kako sa teorijskog stanovišta dostupne literature, tako I sa praktičnog stanovišta projektovanja odgovarajućih organizacionih struktura, sa posebnim osvrtom na mogućnost primene.

Prilikom definisanja organizacije za upravljanje projektom, osnovno je pitanje za koji tip organizacije se opredeliti. U literaturi se često navodi da klasičan tip organizovnja preduzeća funkcionalnog I hijerarhijskog tipa nije pogodan za upravljanje složenim projektima.

Smatra se da je za ravljanje složenim projektima najpogodnije formirati posebnu jedinicu (tim) koja će isključivo raditi na realizaciji projekta I biti odgovorna za efikasno upravljanje realizacijom projekta. Takva projektna organizacija smatra se najpogodnijom za upravljanje realizacijom složenih I skupih projekata.

Kroz rad ćemo vam pokazati klasični pristup projektovanja organizacije u upravljanju projektima korištenjem matrične forme.

1.0    Klasični pristup projektovanja organizacije

Početkоm 20. vеka hijеrarhijska struktura se uveliko primenjivala i u industriji.Veliki broj nedovoljno obrazovanih i neadekvatno osposobljenih radnika zahtevao je kontinualno praćenje i nadgledanje njihovog rada. Radnici su baš kao vojnici u vodovima bili grupisani u male jedinice tako da bi se njihov rad mogao lakše pratiti i sprovoditi onako kako su njihovi pretpostavljeni zamislili. U ovakvim organizacijma problemi su se rešavali u tri koraka:

•    Proslediti informaciju jednom iznad sebe po hijerarhiji.
•    Analiza informacija i zauzimanje pravca na vrhu.
•    Izdavanje naredbi podređenima u lancu u cilju njihove realizacije u osnovi hijerarhijske strukture.

Klasični ili tradicionalni pristup nije primeren današnjim, savremenim konceptima i modelima sprovođenja poslovnih poduhvata.

Za upravljanje slozenim projektima najbolje je formirati posebnu jedinicu – projektni tim, koja će isključivo radi na realizaciji projekta i biti odgovorna za njegovu efikasnost. Projektovanje organizacije za upravljanje projektom moze se izvesti na dva osnovna pristupa:

•    klasicni: funkcionalni, projektni, matrični tip organizacione forme;
•    kontigencijski: projektni ekspeditor, projektni koordinator, matricna forma, projektna forma.

1.1  Funkcionalna organizacija

Zasniva se na podeli poslova i specijalizaciji ljudi za pojedine grupe istovrsnih poslova. Kod nje se formiraju organizacione jedinice za pojedine grupe istovrsnih poslova – funkcije (u njima rade specijalisti za odnosnu vrstu poslova,npr finansije, proizvodnja). Pogodna je za realizaciju manjih projekata. Funkcionalna organizaciona struktura je hijerarhijski orjentisana sa linijskom podelom odgovornosti i ovlašćenja.

Poslove na upravljanju projektom obavljaju pojedinci iz odgovarajuce organizacione jedinice (marketing,proizvodnja..), shodno svojim specijalnostima, a uz koordinaciju rukovodioca projekta. A radnici koji rade u okviru jedne organizacione jedinice odgovorni su rukovodiocu svoje organizacione jedinice.
Kod funkcionalne organizacije vertikalne hijerarhijske veze dobro funkcionišu, dok su horizontalne slabije i nepovoljne za efikasno upravljanje projektom.

Rukovodioc projekta je poseban čovek koji je specijalista za upravljanje projektom, ali se moze postaviti i jedan od rukovodioca funkionalnih jedinica.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese