Odlomak

UVOD

Izdaci za plaće,naknade plaća i dodatna primanja zaposlenih po raznim osnovama, kao i prateci izdaci za propisane obaveze po osnovu poreza i doprinosa, predstavljaju znacajnu stavku u ukupnim rashodima poslodavca.

U osnovi , pravo na placu i naknade placa te na naknade pojedinih troskova i druga primanja iz rada i po osnovu rada kao i nacin njihovog obracunavanja proizilazi iz :

  • Zakona o radu
  • Kolektivnog ugovora
  • Opcih akata pravilnika o radu
  • Pojedinacnih ugovora o radu

Medjutim, dok je vecina drugih poslodavaca ( uz postivanje okvira i minimuma utvrdjenih zakona o radu i kolektivnim ugovorima) prilicno samostalno o postupku utvtdjivanja visine placa i drugih licnih primanja zaposlenih po pojedinim osnovama za budzedske korisnike postoje i neka dodatna ogranicenja.

Ta ogranicenja su odredjena posebnim propisima koji se , na pojedinim nivoima budzeta odnose na nacin i visinu obracunavanja placa drugih naknada zaposlenih. Ove propise, svako na svom nivou, donose Vlada Federecije BIH ( za federalna ministarstva i druga tijela federalne uprave),te vlade kantona (za ministarstva i druga tijela uprave na kantonalnom nivou,koji se,uglavnom,Primjenjuju i na gradske i opcinske,organe).
Prilikom obracunavanja i i splate placa i naknada placa po svim propisanim osnovama (bolovanje, godisnji odmor, placena odsustva i dr. ) , uvijek postoji i obaveza obracunavanja placanja poreza na placu i doprinosa iz place i na place 8 na teret radnika – osiguranika i na teret poslodavca ), te obaveza uplate obracunatog poreza i doprinosa , na propisane uplatne racune prema mjestu prebivalista radnika.

Pocetak primjene Zakona o porezu na dohodak ( <<Sluzbene novine Federacije BIH >> broj 10 /08)od 01.01.2009. donosi jedan potpuno novi sistem oporezivanja placa i drugih prihoda (primanja ,dohotka) fizickih lica i u Federaciji BIH , cime se ( konacno) napusta do sadasnji (cedularni) sistem oporezivanja pojedinih vrsta licnih primanja i cime se ovaj segment oporezivanja i u Federaciji BIH ( konacno) uredjuje u skladu sa principima koji su uobicajeni u svijetu.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese