Odlomak

UVOD
Projektna dokumentacija je organizirani izbor planova i tehničke specifikacije, crteža i drugih priloga koji se koriste kako bi se utvrdilo mjesto, funkcija, dizajn i tehničke karakteristike
planirane konstrukcije.
Konstruisanje je proces transformacije ideje za proizvod u projekat koji predstavlja skup informacija za izradu i eksploataciju. Sam proces konstruisanja izvodi se u konstrukcionim
biroima ili nekim drugim ovlaštenim institucijama. Konstruisanje može biti razvojno i operativno. Razvojno konstruisanje podrazumjeva razvoj novih proizvoda, dok operativno
konstruisanje podrazumjeva korekcije i usavršavanje postojećih konstrukcija.
Pri obradi kamena na pilama prvi korak je rezanje masivnih komada kamena na gabaritne mjere koje su potrebne na kraju obrade. Zbog masivnosti kamena potrebne su i masivne pile
kod kojih se zbog velikih otpora rezanja često tupi rezni dio, ali dolazi i do čestih kvarova na nosećim elementima konstrukcije.
U ovom radu je dato konstrukciono rješenje oštećenog gatera za pilanje kamenau pogonu ”GMK Montaža” d.o.o. Jablanica. Na osnovu uvida u stepen oštećenosti gatera za pilanje
kamena uraĎen je projekt sanacije, i vrši se nadzor nad izradom novih dijelova gatera kao i nadzor nad montažom i puštanjem u rad.Za definisanje novog konstrukcionog rješenja
potrebno je izvršiti analizu istrošenostisvih elemenata konstrukcije gatera i to :

a) analiza geometrijske strukture
b) analiza triboloških spojeva
c) analiza uzroka loma

U sklopu konstrukcionog rješenja uz odreĎene podatke vrši se proračun vitalnih elemenata konstrukcije, i data je potrebna radionička dokumentacija.

 

 

 

OBRADA REZANJEM
Tehnologija je nauka o načinima prerade objekata odnosno predmeta rada niže vrijednosti u nove oblike – proizvode više vrijednosti. U zavisnosti o vrsti objekta prerade i sredstava rada koja se primjenjuju, razlikujemo različite vrste tehnologija. Pri obradi rezanjem kao sredstva rada koriste se različiti alati i alatne mašine. Alati su sredstva kojima se neposredno obraĎuje materijal i sa njega odvajaju čestice u neposrednom kontaktu. Pravilnom konstrukcijom, izborom i upotrebom alata mogu se znatno smanjiti troškovi proizvodnje i povećati
produktivnost.

Obrada materijala testerisanjem predstavlja postupak obrade kod koga je alat višesječan, dakle sa više reznih ivica, bez obzira na karakter glavnog i pomoćnog kretanja.Nekontinuirani
postupci su oni kod kojih višesječni alat sa najmanje dvije, a većinom preko šest reznih ivica, ne reže sa svim reznim ivicama istovremeno, nego je u zahvatu sa obratkom samo odreĎen broj reznih ivica taka da je poprečni presjek rezanog sloja materijala promjenljiv u toku zahvata. Najčešće je u zahvatu manje od polovine reznih ivica. Ne postoji nikakva varijanta završne obrade pilanjem, nego jednostavno to je postupak koji ima za cilj rezanje polufabrikanata na pripremke odreĎene dužine. Dakle postupak obrade rezanja kamena spada u grupu
nekontinuiranih postupaka.

 

 

 

Historijski razvoj pila
Ručna obrada odvajanjem čestica počinje otkrićem metala, kada se pojavljuju prve metalne pile. Vjeruje se da je pilanje staro oko 500 000 godina te da su pile čovjekov najstariji izum.
Najprije se koriste ručne pile od metala sa neproširenim vrhovima zubaca.Egipatske metalne pile bile su podijeljene u dva tipa: za pilanje drva i za pilanje kamena. U periodu izmeĎu 5. i 9. stoljeća prvi puta se počinju ‘razvraćati’ zubi pile, kako bi se rez pile dobio u samo jednom smjeru.U početku rezanje je bilo ručno, ali u 19. stoljeću se prvi put pojavljuju mehaničke pilane, koje su bile pokretane mehaničkom snagom vodenog toka preko sistema za prenos kretanja. Pronalazak parnog stroja uvjetovao je i razvoj pilana na parni pogon.

 

 

 

Tipovi pila
Prema obliku alata pile mogu biti kružne, trakaste i okvirne, dok u zavisnosti od glavnog kretanja mogu biti pile sa pravolinijskim kretanjem i pile sa obrtnim kretanjem. U narednim
koracima bit će nešto više govora o navedenim vrstama pila.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Skripte

Komentari