Odlomak

Uvod
„ Svaka vlast se kvari; apsolutna vlast kvari apsolutno. “
Lord Akton (Acton), britanski istoričar, 1887.
Korupcija je štetna i postoji oduvek. U modernoj državi korupcija je opasnost, jer šteti obavljanju društvenih poslova, snižava potreban nivo morala, blokira javnu upravu, a sudstvo čini neefikasnim. Dugogodišnja ekonomska i politička kriza, siromaštvo, kao preovladjujuće stanje stanovništva, čime su naročito pogodjene zemlje u tranziciji, pa i Srbija, su značajni faktori rizika koji pogoduju korupciji. Efektivno suprotstavljanje korupciji, jednom od najopasnijih nacionalnih i globalnih fenomena, zahteva usklađene napore i aktivnosti Vlade i građana, kao i svakog pojedinog sektora javnog života. Posebno je značajna uloga javnosti u suprotstavljanju ovom fenomenu i uspostavljanju demokratskih vrednosti. Korupcija je bolest koja sputava privredni razvoj, onemogućava učvršćivavanje demokratskih institucija i negira naše zajedničke evropske vrednosti. Korupcija je nespojiva sa pravnom državom. Većina država u svetu, ako ne i sve, susretale su se sa ovim kompleksnim problemom. Mnogo se može naučiti iz njihovog iskustva o najboljem pristupu u borbi protiv ovog zla. Ta iskustva mogu biti od koristi Srbiji. Korupcija je društvena pojava i bezbednosni problem koji ugrožava socijalnu stabilnost društva i pravne temeljesistema država u kojima egzistira. Njime se neposredno urušavaju temelji sistema vriednosti društva zbog čega se gubi poverenje građana u institucije sistema i uopšte funkcionisanje državnih organa i same pravne države.Destabilizacija države koju pravi korupcija sa druge strane, utiče na ostvarivanje osnovnih prava čoveka, posebno principa zakonitosti, jednakosti i ravnopravnosti. Primarnost koruptivnih metoda u ostvarivanju ljudskih prava u odnosu na princip zakonitosti u njihovom ostvarivanju čini društvo realno bespomoćnim i nužno su potrebne univerzalne međunarodne i nacionalne regulacije zakonom.
,, Svaki čovjek koji ima vlast sklon da je zloupotrebi i zloupotrebljava sve dok ne naiđe na granice ”
– Šarl Moneskje, francuski politički mislilac i filozof-XVIII vijek
Korupcija kao kriminalni fenomen je reč o društveno negativnoj pojavi, koja je nastala paralelno sa formiranjem prvih država, a u zavisnosti od istorijski datih socijalnih,ekonomskih i političkih uslova i dobijala je specifične oblike.Iako je terminološki novijeg datuma,kao društvena pojava korupcija nije nov fenomen.Vodi porieklo još iz antičkog doba kada je Aristotel govorio ,, najveći zločini nisu izvršeni radi pribavljanja nužnog nego suvišnog’’, a ugrožavala je sve poznate imperije u istoriji. Njeni korieni u današnjem obliku vezuju se za formiranje carinske službe u periodu sa početka XIX vijeka, kada su stvorene mogućnosti za zlopotrebu javne službe za zarad ličnog bogaćenja. U osnovnom značenju, korupcija(lat.corruptio) označava pokvarenost, a u opšet smislu zanemarivanje i zloupotrbu službenih dužnosti zarad lične koristi, potkupljivanje,podmićivanje službenih osoba.
Korupcijom se smatra svaki oblik zloupotrebe vlasti radi lične ili kolektivne koristi, bilo da se radi o javnom ili privatnom sektoru. Javno mnjenje i politički način govora pod pojmom korupcije podrazumijevaju vrlo različite društvene pojave: organizovani i privredni kriminal, neefikasnu vlast i posljedice takve vlasti.
U opštem smislu pod korupcijom,kao društveno negativnoj pojavom,podrazumieva se sticanje materijalne koristi ili privilegija bez pravnog osnova za takvo sticanje.
Dobijajući kroz istoriju razne forme, korupcija danas predstavlja jedan od najtežih oblika kriminaliteta koji karakterišu: prikrivenost,promenjljivost,mnoštvo pojavnih oblika,široka rasprostranjenost i internacionalizacija,teško dokazivanje u krivično-procesnom smislu,koristoljubivost perfidnost(lukavstvo)učinilaca i specifičan objekat koji ugrožava korupcija,kao što su zakonito funkcionisanje državnih privrednih institucija i službi.
Sadržaji i priroda korupcije su takvi da se smatraju negativnom pojavom s višestrukim društvenim posledicama moralne socijalne, ekonomske i pravne prirode. U moralnom smislu, korupcija ugrožava osnovne ljudske vrednosti , kao što su ravnopravnost, sloboda, dostojanstvo, prava čovjeka –građanina i njegovu potrebu da stvara i primeni nova znanja i proizvode.Ona je posledica određenog stanja u socijalnoj osnovi društva, jer nagriza i ugrožava temelj društva, tj. države,ekonomske,kulturne i druge institucije, bez obzira na to o kom društveno-političkom, odnosno ekonomskom sistemu je rieč. U pravnom smislu, po stepenu društvene opasnosti spada u najteži vid kriminaliteta, koji se manifestuje u protivpravnom ponašanju određenih službenih i odgovornih lica koja vrše državne ili druge javne poslove u institucijama kojima su takvi poslovi zakonom povereni.Time predstavlja faktor uzuirpacije vlasti, njčešće tzv. diskrecionih ovlašćenja.
Korupcija obuhvata širok spektar krivičnih radnji,ima najtešnje veze sa pojavnim oblikom organizovanog kriminaliteta i karakteriše je sprega sa organima vlasti i drugim organima, a ispoljava se u obliku podmićivanja pojedinih ljudi iz strukture organa vlasti ili drugih centara političke i ekonomske moći radi sticanja kriminalnog profita. Izvršioci koruptivnih delikata su čestvo vođeni motivima bezobzirne pohlepe, zaraženi potrošačkom psihologijom i luksuznim poptebama. Korupcija ugrožava same osnove ekonomskog sitema društva i predstavlja faktor mnogih poremećaja u ekonomskom sistemu jer remeti funkcionisanje osnovnih segmenata privrednog sistema-proizvodnju,potrošnju,raspodelu i razmenu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese