Odlomak

Uvod

Proucavanje interkulturalne komunikacije pokušava da odgovori na pitanje kako obezbediti da ljudi razumeju jedni druge kada ne dele isto kulturno iskustvo. U bliskoj prošlosti sa ovim pitanjem su se preteţno susretali trgovci, diplomate i međunarodni putnici, dok se u današnje vreme sa ovim pitanjem susrećemo gotovo svakodnevno. Razvoj moderne tehnologije nam dozvoljava da komuniciramo sa ljudima iz najudaljenijih delova sveta. Svet time postaje sve manji, a ljudi iz razliĉitih kultura sve više dolaze u međusobni kontakt. Da bi uspešno komunicirali tehnologija nije dovoljna – trebaju ima odgovarajuća znanja i veštine. Za postizanje interkulturalnog razumevanja neophodno je poznavanje i uvaţavanje interkulturalnih razlika, uoĉavanja i otklanjanju barijera u inerkulturalnoj komunikaciji, kao i lični razvoj u pravcu usvajanja kompleksnog kulturnog identiteta i sve većeg etnorelativizma.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Više u Sociologija

Komentari