Odlomak

U veoma oštrim uslovima globalizacije i dinamičnosti tržišta, organizacija mora biti inovativna, spremna na promene i prilagođavanje okruženju. Konkurentnost i profitablinost predstavljaju ključne elemente održavanja rasta. Ova dva elementa tesno su povezana sa trećim pojmom: kvalitet, koji na tržištu danas predstavlja odlučujući faktor. Proizvod,
kvalitet usluga, kao i odnosi sa okruženjem moraju biti vrhunskog kvaliteta. Zbog toga kvalitet i menadžment kvalitetom imaju vitalnu funkciju u ispunjavanju zadovoljstava korisnika, efikasnosti i profitabilnosti organizacije.

Dosadašnja teorija i praksa definitivno ukazuju na trojako značenje kvaliteta:
– kvalitet kao svojstvo entiteta, pri čemu se pod entitetom podrazumeva sve ono što se
može pojedinačno opisati i razmatrati (fizička jedinka, materijalni i uslužni proizvod,
sistem, organizacija, ličnost i sl. – prema ISO 3534-2-2001),
– kvalitet kao funkcija organizacije, koja omogućava povezivanje svih poslovnih funkcija i
koja je namenjena obezbeđivanju kvaliteta relevantnih entiteta,
– kvalitet kao naučno-stručna disciplina (inženjersko-menadžerska disciplina), koja se bavi
istraživanjem i razvojem filozofije, pristupa, koncepcija, terminologije, modela, metoda,
tehnika i alata u oblasti kvaliteta.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari