Odlomak

UVOD
Leksikologija je lingvistička disciplina koja istražuje, opisuje i teorijski obrazlaže reči. Leksikografija se kao lingvistička poddisciplina bavi teorijom i praksom sastavljanja rečnika. Donekle, leksikografija predstavlja praktičnu primenu leksikologije, leksikograf se koristi leksikologijom i primjenjuje je u sastavljanju određenih opisa rečnika. Uzajamno delovanje lingvističkih disciplina leksikologije, semantike, gramatike i leksikografske prakse znatno doprinosi oblikovanju strukture i sadržaja rečnika.

Termini leksikologija i leksikografija potiču od grčke reči lexikos koja je nastala od reči lexis, što se može prevesti kao govor način govora ili reč. Predmet proučavanja te dve discipline je reč, ili leksička jedinica jezika. Reč leksikologija izvedena je iz reči lexikos i logos što u prevodu znači nauka o rečima. Leksikografija je izvedena iz reči lexikos i grapheîn što znači pisanje reči.

Etimologija tih reči upućuje na predmet proučavanja odnosnih grana lingvistike. Dakle, leksikologija je nauka o rečima dok leksikografija lingvistički određuje pisanje reči u konkretnom obliku odnosno u obliku rečnika. Leksikologija i leksikografija se međusobno prožimaju i usko su povezane, evidentno je da leksikografija direktno zavisi od leksikologije čak je možemo nazvati i primenjenom leksikologijom.

1. LEKSIKOLOGIJA
Kao što smo već rekli, leksikologija je lingvistička disciplina koja istražuje, opisuje i teorijski obrazlaže reči. Znači da je predmet pručavanja leksikoleogije reč. Imajući u vidu da je svaka reč, iako poseduje svoju nezavisnu suštinu povezana sa drugim rečima dvojako, pardigmatski i sintagmatski.
Pardigmatski odnosi bazirani sun a međuzavisnim odnosima unutar reči u govoru dok sintagmatski odnosi predszavljaju realizaciju reči u govoru. Drugim rečima. Rečnik jezika nije haos različitih fenomena, već se sastoji od nezavisnih elemenata koji su međusobno dobro povezani. Reč ima određeno značenje, grupu glasova i određenu gramatičku funkciju. Kao takva reč ima određeno značenje, grupu glasova i određenu gramatičku funkciju. Reč je kao takva semantička, fonološka i gramatička jedinica. (Dragićević, 2010)
Leksikologija proučava reč u svim ovim aspektima, tj. uzrocima semantičkog odnosa reči, podjednako kao i njen fonološki, morfološki i kontekstualni odnos. Reči odražavaju i određenu promenu u svom obliku i značenju, te leksikologija proučava i reči jezika u kntekstu njihovog porekla, razvoja i trenutne upotrebe. Takođe, reči u procesu komunikacije nisu posebne komunikacijske celine, ne pojavljuju se samostalno, već se udružuju u veće jezične jedinice s ciljem prenošenja određene obavesti. Udruživanje reči u rečenici se vrši po nekim određenim pravilima i zakonitostima, i leksikologija proučava te mogućnosti i kombinacije.
S obziom na predmet proučavanja, leksikologija može biti istorijska i deskriptivna. Istorijsla leksikologija se bavi poreklom oblika i razvojem značenja leksičke jedinice u određenim jezicima kroz određeni istorijski presek, dok deskriptivna leksikologija proučava reči jednog jezika u određenom vremenskom periodu.Što se leksikoloških istraživanja tiče, treba napomenuti da ona mogu biti dvojaka, odnosno opšta i specijalna. Opšta leksikološka istraživanja su zainteresovana za opšte osobine reči koje su svojstvene svim jezicima. Dakle ona proučava univerzalne segmente reči i jezika. Specijalna leksikologija, s druge strane proučava reči s referencom na jednom određenom jeziku. (Šipka, 1998)
Treba napomenuti i povezanost leksikologije i fonetike, kao i leksikologije i gramatike. Naime povezanost fonetike i leksikologije je veoma bitna. Reči se sastoje od fonema, fonemi kao najmanje jezične jedinice nemaju sopstveno značenje, ali se koriste za formiranje morfema kao značenjskih jedinica. Prema tome oni služe da bi se napravila razlika između značenja, a značenje samo po sebi bitno je za fonetsku analizu.
Što se tiče povezanosti leksikologije i gramatike primetno je izraženo prožimanje leksikologije i gramatike, kao lingvističkih disciplina. Svaka reč ima vezu u gramatičkom sastavu jezika i pripada određenoj vrsti reči. Leksikologija proučava ovu vezu u smislu gramatičkih značenja, jednako kao i njihovu vezu s leksičkim značenjem. (Dragićević, 2010)

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari