Odlomak

UVOD

Živimo u multikulturalnoj sredini i naviknuti smo na suživot, na multikonfesionalnost, na pluralizam. Srbija kao multinacionalna država i Sandžak kao multietnička regija opstaje vekovima, u njemu traje heterogena zajednica Srba i Bošnjaka od samog početka njegovog postojanja kao regije. Narod na ovim prostorima je bio svedok raznih epoha, mirnodopskih, huškačkih, ratnih, ali srećom, društvo u Sandžaku danas bi se moglo opisati kao toleratno, i mirno, oslobođeno nacionalnih i etničkih stereotipa i predsrasuda i otvoreno ka evropskim vrednostima.
Pri opisivanju višekulturnih sredina, većina autora pripisuje pojmovima interkulturalizam, multikulturalizam, plurikulturalizam i transkulturalizam isto značenje, ne upuštajući se u preciznije određenje ovih pojmova. Kultura se nezaobilazno posmatra i kao interakcija različitih kultura- uvek je reč o kuturama. Pojedinci, pripadnici različitih kultura, žive jedni pored drugih. Upravo tu različitost označava pojam multikulturalno. Pored elemenata etničke i nacionalne kulture on uključuje i jezičku, religioznu i socioekonomsku različitost. Sa druge strane pojam interkulturalno se odnosi na uspostavljanje odnosa između grupa koje pripadaju različitim kulturama tj. njihovu interakciju. Interkulturalizam pretpostavlja multikulturalizam, osnovna distinkcija jeste interakcija. Multikulturalizam se koristi da se opiše društvo u kome kulture žive jedne pored drugih, bez mnogo interakcije, dok se interkulturalizmom izražava verovanje da se ljudi različitih kultura, putem kontakata i iskustva obogaćuju i razvijaju.
U ovom eseju ćemo pokušati da napravimo distinkciju pojmova interkulturalizam i multikulturalizam, govoreći o svakom pojmu ponaosob, i o obrazovanju koje uključuje u sebe ova dva pojma.
1. POJMOVI MULTIKULTURALIZAM I INTERKULTURALIZAM

U literaturi često nailazimo na prefikse pluri i multi, čije značenje smo otkrili proučavajući istu, te smo došli do toga da oni označavaju društvene i kulturne odnose između više naroda. Dok se pojam multikulturalizam odnosi na pluralitet elemenata u igri, situacije suživota između različitih kultura, pojam interkulturalnog je dinamičan pojam i nužno ukazuje na odnos, razmenu, na skup dinamičkih tokova koji obeležavaju susrete pojedinaca različitog kulturnog porekla. Dakle, multikulturalnost i plurikulturalnost označavaju postojanje više kultura na istom prostoru, dok interkulturalnost naglašava odnos među kulturama i neophodnost međusobne interakcije.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sociologija

Komentari