Odlomak

Podelom turizma prema kriterijumu prostora u kojem se on odvija, svi oblici turizma i usluga koji se odvijaju u području mora nazivamo pomorskim turizmom. Pomorski turizam je najmasovniji vid motivacijskih turističkih kretanja. Masovnost je vezana za specifičnu atraktivnost hidroklimatskog kompleksa toplih morskih obala. Pomorski turizam karakterišu tri bitne osobine:
1. Duži turistički boravak – radijus kretanja kod pomorskog turizma nije determinisan samo udaljenošću obala i primorja od matičnih područja, već i stepenom atraktivnosti hidroklimatskog kompleksa, pri čemu se misli na razlike u temperaturi vode i vazduha, dužini insolacije, jačini estetskih atributa i sl. O ovome treba posebno voditi računa prilikom formiranja i plasmana ponude u pomorskom turizmu, jer od toga zavise fizički obim i ekonomski efekti turističkog prometa.
2. Velika sezonska koncentracija – izrazita sezonska koncentracija pomorskog turizma u letnjem delu godine (kada je reč o umerenim i suptropskim geografskim širinama) klimatski je uslovljena, imajući u vidu da letnji kupališni turizam predstavlja osnovu turističkog privredjivanja. Iako se faktor sezoničnosti pomorskog turizma ne može izbeći postoje načini da se njegovi uticaji ublaže, omogući ravnomernija distribucija tražnje tokom godine, ostvari veći profit i poboljša uposlenost lokalnog stanovništva. Iz pomenutog proističe potreba obogaćivanja ponude vansezonskim sadržajima, kvalitetnije valorizacije kulturnog nasledja, sofisticiranijeg istraživanja turističkog sadržaja, osmišljenijeg razvoja manifestacionog, kongresnog i ekskurzionog turizma. U svakom slučaju, pitanje produženja sezone je od suštinskog značaja za efikasno i rentabilno privredjivanje, ali je ono i u pomorskom turizmu kompleksno i delikatno.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari