Odlomak

UVOD

Proizvodnja je uslovljena postojanjem skupa elemenata (predmeta rada, sredstava rada i učesnika u procesima rada), relacija između elemenata i njihovih karakteristika uređenih u skladu sa projektovanim postupcima promena stanja sa jedne i ulaganjem ljudskog rada sa druge strane, odnosno uslovljena postojanjem sistema za proizvodnju oblikovanog na način da obezbedi transformaciju raspoloživih resursa u proizvode u skladu sa datim potrebama.
U proizvodnom sistemu odvija se proces rada, tj. proces transformacije ulaznih u izlazne veličine. Proces rada je niz uzastopnih promena stanja na predmetu rada u vremenu. U svakoj fazi odvija se određena operacija (na svakom tehnološkom sistemu), svaka operacija trajeo dređeno vreme. Proces rada odvija se prema defnisanom postupku rada. Svaki sistem ima svoje ulazne veličine: materijal, informacije i energiju. Dakle u svakom proizvodnom sistemu postoje tri vrste tokova.

Tok materijala čini skup postupaka promena stanja projektovanih tako da omoguće transformaciju ulaznih materijala (informacija) u izlazne proizvode potrebnog i dovoljnog kvaliteta. Tok materijala čini osnovni tok u svakom proizvodnom sistemu.

Tok informacija predstavlja tok u kome se vrši izdvajanje i obrada podataka u cilju dobijanja informacija potrebnih za donošenje odluka koje obezbeduju projektovane aktivnosti za podešavanje sistema i držanje izlaznih veličina u dozvoljenim granicama. Tok informacija je kontrolni tok.

Tok energije predstavlja skup mreža, uređaja, postrojenja i vodova koji obezbeđuju rad tehnoloških sistema i uslove rada. Tok energije je pomoćni tok u svakom proizvodnom sistemu.

Dve osnovne radne karakteristike proizvodnog sistema su: kapacitet i efektivnost.
Kapacitet (Ke) je maksimalna količina rada vremenski izražena koju dati sistem može da da u određenom vremenu.
Efektivnost sistema (Es) je verovatnoća da će sistem u najkraćem vremenu stupiti u dejstvo, da će pouzdano raditi u projektovanom vremenu bez otkaza i da će se lakoi brzo prilagođavati promenama u okruženju. Mera funkcionalne pogodnosti je feksibilnost sistema.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese