Odlomak

Windows XP
1.UVOD
Operativni sistem je jedan od najznačajnijih delova softvera koji koristi računar. Bez operativnog sistema računar je beskorisno parče metala i provodnika koji može da posluži jedino kao ukras. Ako za hardver kažemo da je srce računara, tada bi operativni sistem bio njegova duša. Upravo zato operativni sistemi zaslužuju da im se posveti posebna pažnja. Izbor operativnog sistema nije ništa lakši od izbora računara.
Operativni sistem (sistemski softver) je skup programa koji upravljaju hardverom, podacima i izvršavaju naredbe korisnika. Funkcije operativnog sistema su:

• upravljanje procesorom (CPU),
• upravljanje memorijom (RAM),
• upravljanje I/O uređajima,
• upravljanje podacima i
• upravljanje aplikacijama.
Dakle, OS kontroliše i upravlja računarom uz pomoć instrukcija korisnika. Naime, korisnik radi na nekoj aplikaciji (unosi tekst, sluša muziku, projektuje, računa, …). Aplikacija koristi operativni sistem da bi izvršila obradu podataka na hardveru.

1.1.ZADATAK OPERATIVNOG SISTEMA

Operativni sistem je program koji objedinjuje u skladnu celinu raznorodne delove
računara i sakriva od korisnika one detalje funkcionisanja ovih delova koji nisu bitni za
korišćenje računara.Znači, operativni sistem ima dvostruku ulogu. S jedne strane, on upravlja
delovima od kojih se sastoji računar (procesor, I/O kontroleri, radna memorija), sa ciljem da oni budu što celishodnije upotrebljeni. S druge strane, operativni sistem stvara za krajnjeg korisnika računara pristupačno radno okruženje, tako što pretvara računar od mašine koja rukuje bitima,bajtima i blokovima u mašinu koja rukuje datotekama i procesima.
Možemo reći da je Windows jedan od najrasprostranjenijih operativnih sistema mikroračunara, čije su glavne karakteristike:
1. jednostavno korisničko okruženje – Windows poseduje grafički korisnički interfejs (GUI – Graphic User
Interface), tako da sve radnje obavljamo korišćenjem simbola ili ikona,
2. istovremeno izvršavanje nekoliko programa (Multitasking) i
3. razmena podataka između programa. Pored Windowsa, operativni sistemi koji se danas koriste su: Linux, Unix, Novell, OS/2. Prve verzije Windowsa (Windows 3.1 i Windows 3.11) bile su nadogradnja operativnog sistema DOS (Disk Operativni Sistem). U ovom radu biće reči o operativnom sistemu Windows XP i njegovim osnovnim funkcijama. Posle faze pokretanja računara (pritiskom na taster kućišta i monitora), računar pokreće Windows operativni sistem. Uobičajeni ekran radne površine Windowsa prikazan je na slici 1. Ukoliko je računar umrežen potrebno je uneti korisničko ime (username) i lozinku (password). Radna površina (Desktop) ili radni prostor omogućava korisniku pristup svim programima i datotekama.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari