Odlomak

UVOD

Novi Sad predstavlja privredni, kulturni i univerzitetski centar, što obezbeđuje dobru osnovu za razvoj ugostiteljstva. Nalazi se na strateškom pravcu koji povezuje Evropu sa Azijom. Ovakva pozicija je uslovila specifičan nastanak i razvoj ugostiteljskih objekata u celini, kao značajne materijalne osnove turizma.
Ugostiteljstvo u Novom Sadu predstavlja jednu od najvećih industrija, bez obzira na činjenicu da ga predstavlja veliki broj malih veoma različitih objekata kao i nekoliko srednjih i velikih hotela. Uglavnom preovlađuju mali pojedinačni ili porodični poslovi u ugostiteljstvu kao što su kafei, barovi, picerije, slastičarne, kafane, gostione, pečenjare, pivnice, ćevabdžinice, restorani različitih kategorija, moteli, hoteli i drugi nenabrojani objekti.
Nabrojani objekti se odlikuju intenzivnim radom podeljenim na manje proizvodno-uslužne jedinice sa velikom fluktuacijom radne snage koja uslovljava veliki broj zaposlenih koji ulaze u ovu delatnost, ali i velik broj onih koji iz nje odlaze. To značajno utiče na održanje nivoa kvaliteta usluga ali i na povećavanje troškova radne snage.
Brz razvoj ove grane privređivanja obezbeđuje mogućnost zaposlenja kvalifikovane radne snage, ali i menadžerskog kadra, čija su znanja neophodna u budućim trendovima, koji teži da se pruži visok nivo kvalitetnih usluga ali i poznavanje stranih jezika, računara kao i praćenje savremenih trendova i pružanja proizvoda i usluga u skladu sa međunarodnim standardima.
Novi Sad kao i cela zemlja doživljava ubrzan razvoj ove delatnosti. Pored sve ekskluzivnijih restorana otvara se veliki broj malih gradskih hotela. Sledi trend dolaska velikih hotelskih lanaca i značajno povećanje kvaliteta.
Upravo trendovi nagle gradnje malih gradskih hotela u Novom Sadu je bio razlog da se u okviru ovog diplomskog rada obrade pojedini aspekti organizacije i tehnologije rada hotela „Stari krovovi“.
Zadatak i cilj ovog rada je analiza i sagledavanje organizacije i tehnologije poslovanja hotela „Stari krovovi“ u Novom Sadu, kao i da predlozi novih rešenja u skladu sa savremenim trendovima u hotelijerstvu.
Pri izradi rada pored ličnog uvida u organizaciju i tehnologiju rada hotela, korišćene su metode posmatranja, ispitivanja, analize i sinteze, statističke metode, kao i obimna literatura i dokumentacija samog hotela.
1. TURISTIČKO-GEOGRAFSKI POLOŽAJ NOVOG SADA

Novi Sad se nalazi u području Fruške gore, u centralnom delu vojvođanske ravnice.
Novi Sad ima izuzetno povoljan geografski i tranzitno turistički položaj. Nalazi se na raskrsnici drumskih, vodenih i železničkih puteva. Novi Sad se prostire između 45°15’ severne geografske širine i 19°51’ istočne geografske dužine. Razvio se na levoj obali Dunava, jednoj od najznačajnijih evropskih reka, na nadmorskoj visini od 70-80 m. Smešten je sa jedne strane u Bačkoj ravnici, a sa druge na obroncima Fruške gore.
Vojvodina ima najgušću mrežu kopnenih i vodenih puteva i pruga, a time i Novi Sad kao njen glavni grad predstavlja saobraćajni čvor, najveći u ovom delu republike Srbije. Prioritetni značaj za Novi Sad imaju drumske saobraćajnice magistralnih i regionalnih karakteristika. Saobraćajnica BG – NS – SU (E-75) veoma je važna, jer se na severu nadovezuje kod Segedina na saobraćajnicu međunarodnog značaja, te povezuje Novi Sad sa srednjom, odnosno severo-zapadnom Evropom, a prema jugu ima ulogu povezivanja sa istokom, odnosno jugo-istočnom Evropom i sa Malom Azijom. Putna mreža unutar same Vojvodine je takođe na zadovoljavajućem nivou, i dobro organizovana u povezivanju manjih naselja.
Od najbližeg aerodroma, koji se nalazi u Beogradu, Novi Sad je udaljen 70km. Reka Dunav je jedan od najznačajnijih vodenih tokova u Evropi. Sve ove saobraćajnice povezuju srednju Evropu sa južnom i jugoistočnom. Prednost ovog grada je u njegovom geo-strateškom položaju. Novi Sad se nalazi na vodenom putu Rajna – Majna – Dunav koji povezuje devet zemalja i šest glavnih gradova Evrope, a kroz našu zemlju plovan je u dužini od 588 km. Na ušću je magistralnog kanala Dunav-Tisa-Dunav, koji je raskrsnica vodenih i kopnenih puteva.
Železnički saobraćaj po svojoj organizovanosti dolazi odmah posle drumskog. Pored lokalnih tu su i regionalni i magistralni pravci. Od magistralnog karaktera je Istambul–Atina–Budimpešta–Prag-Berlin, odnosno Varšava-Moskva. Značajan je i pravac Subotica – Novi Sad – Beograd – Podgorica – Bar, odnosno Beograd – Niš. Pruga regionalnog karaktera je prva izgrađena, te je nekooliko godina kasnije, duž njenog pravca izgrađena i drumska saobraćajnica. U Beogradu, na jedan sat vremena vožnje od Novog Sada, nalazi se međunarodni aerodrom „Nikola Tesla“. (www.backpackers.org.yu/pl_novi_sad_com_s.htm)

2. PRIRODNO-GEOGRAFSKE KARAKTERISTIKE NOVOG SADA
2.1. Geomorfološke karakteristike

Reljef Novog Sada čini velika bačka ravnica. Na području grada i njegovog hatara zastupljena su tri morfološka člana: lesna terasa, aluvijalna terasa i inudaciona ravan. Prosečna nadmorska visina iznosi 80 metara.
Bačka lesna terasa zahvata severozapadne i severne delove novosadskog hatara i prostire se na sever sve do Telečke. Lesna terasa čini najzaravnjeniju površinu u reljefu novosadskog područja.
Aluvijalna (rečna) terasa Dunava se javlja u Bačkoj duž leve rečne obale. Predstavlja površinu za 2-3 metra nižu od desne terase i isto toliko višu od inudacione ravni. Izgrađena od peska i pretaloženog lesa.
Najnižu stepenicu u reljefu novosadskog područja čini inudaciona ravan Dunava, koja manjom ili većom širinom prati levu obalu reke duž čitavog toka kroz Vojvodinu. Inudaciona ravan Dunava zasuta je peskom i muljem koji je reka ostavila za sobom.
Na području Novog Sada i njegove neposredne okoline zastupljeni su, izuzimajući peščare, svi oblici reljefa koji postoje u Vojvodini. (Bogdanović, Ž. i dr. 1994)

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari