Odlomak

1.1. ANALIZA POSLOVANJA

U uslovima savremenih tržišnih kretanja, preduzeća se u poslovanju suočavaju sa mnogobrojnim promenama. Realizacija razvojnih ciljeva podrazumeva svrsi shodan pravac i način delovanja preduzeća, u složenim uslovima privređivanja. Aktivnosti preduzeća treba usmeravati, uz anticipiranje šansi i opasnosti iz okruženja, i uvažavanja dobrih strana preduzeća. Preduzeće treba stalno da se prilagođava stalnim promenama na tržištu. Proces prilagođavanja potrebno je kontrolisati i usmeravati. Postići prihvatljivu visinu dobiti koja je potrebna da se zadovolje zahtevi akcionara je uobičajeni cilj preduzeća. Bez dobiti nema dividenti ili povećanja vrednosti akcija, nema reinvestiranja za budući rast i razvoj. Upravljanje procesima i pojavama preduzeća nije moguće bez adekvatnih osnovnih informacija, koji se grupišu u bilansu stanja, bilansu uspeha, izveštaju o dobiti, izveštaju o novčanim tokovima, napomenama uz finansijske izveštaje.
Analiza je metodološki postupak raščlanjivanja nekog pojma na jednostavnije, međusobno povezane i specifično određujuće elemente. Vrši se u cilju otkrivanja strukture nekog fenomena ili pojave i međusobne povezanosti, načina uzajamnog delovanja i uloge pojedinačnih elemenata tog fenomena.
U literaturi ekonomije preduzeća pod pojmom finansijske analize se podrazumeva skup metoda, postupaka i instrumenata otkrivanja,

pokazivanja i interpretacije informacija o stanju i uspehu preduzeća na osnovu njegovih godišnjih računa. Analiza godišnjih računa je deo ukupne računovodstvene analize stanja i uspeha preduzeća. Ova poslednja je širi pojam zato što, pored analize godišnjih računa namenjenih eksternom finansijsko – računovodstvenom izveštavanju, uljučuje i onu internu analizu koja se služi međubilansima i kratkoročnim obračunima uspeha za celinu preduzeća i delove preduzeća izveštaje o troškovima i učincima.
Preduzeće je osnovni privredni subjekt (organizacija), koji se osniva radi sticanja dobiti. Ciljna funkcija prduezeća je dobit (profit). Ovo karakteriše sve pravne forme preduzeća. Preduzećima koja obavljaju delatnost od opšteg interesa svojstveno je da, pored ove ciljne finkcije, mogu imati i sekundarnu ciljnu funkciju. Ona se sastoji u zadovoljavanju potreba korisnika usluha iz obavljanja ove delatnosti. Nije isključeno da se preduzeća osnivaju radi uštede troškova svojim osnivačima, bez obzira na to
što privredno zakonodavstvo to izričito ne predviđa. U pitanju su: istraživanja tržišta, istraživanja nalazišta određenih rudnih sirovina, obavljanje određenih zajedničkih funkcija i slično.
Preduzeća organizuju proizvodnju, nude na tržištima određene količine roba (gotovih proizvida), nastojeći da maksimiziraju svoje dobiri. Kada odlučuju o proizvodnji ponudi, preduzeća nastoje da svoje prozvode (usluge) prodaju po takvim cenama, kako bi pokrili cene koštanja (odnos ukupnih trpškova proizvodenje i prometa po jedinici proizvoda) i ostvarili određeni iznos dobiti (na primer, u vrednosti 10% cene koštanja). Preduzeća se uzdržavaju od smanjivanja cena, jer to mogu uraditi i konkurenti. Tima mogu više izgubiti nego dobiti. Ovakvo ponašanje preduzeća svojstveno je privredama sa izraženom konkurencijom i bez značajnih inflatornih i monoplističkih tendencija.
Cilj svakog preduzeća je da preko instrumenata upravljanja osigura stalan rast i razvoj i tako poveća svoju sopstvenu vrednost. Prilikom ostvarivanja tog cilja svako preduzeće mora da zadovolji očekivanja različitih interesnih grupa kao što su vlasnici kompanije, menadžment, zaposleni, dobavljači, potrošači, vladine institucije i društvo u celini. Ekonomsko okruženje u kojem se današnja preduzeća nalaze zahteva promene modela upravljanja i rukovođenja u maniru poslovanja u okruženju promena. Najvećim delom to znači promene u smislu prilagođavanja strategije razvoja i reforme u poslovanju koje trebaju osigurati rast globalnog poslovanja, otvoriti nova radna mesta, kreativno odgovarati na zahteve tržišta.
Preduzeće funkcioniše tako što svoje interne mogućnosti usaglašava sa tržišnim šansama.Tržište na koje deluje se neprekidno menja, pa te promene zahtevaju reakciju preduzeća. Osnovna reakcija je borba za opstanak. Preduzeća, kao i svi živi sistemi, imaju potrebu za opstankom, kao primarnim ciljem.
U ovom radu ću donekle pokušati da opišem jednu organizacionu jedinicu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije-Žandarmeriju, njenu delatnost, planove razvoja, organizacionu strukturu, finansijske pokazatelje, broj zaoslenih, kvalifikacionu strukturu, opis uočenih problema i rešavanje istih, ali počeću od njenog nastanka, imena i gde je smeštena.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Bezbednost

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari