Odlomak

1.UVOD

Berzansko poslovanje predstavlja definisani skup pravila ponašanja,učesnika na organizovanom tržištu berze.
Globalno su utvrđene načela na kojima su definisana pravila na svim svetskim berzama.Na berzi kao na organizovanom tržištu kapitala,svi učesnici trgovanja moraju da poštuju definisana pravila poslovanja.
U svetu su prema različitim tipovima zakonodavstva koji su u upotrebi,definisani i različiti tipovi institucionalnog organizovanja berze.
Berza predstavlja osnovni indikator stabilnosti i razvoja jedne zemlje.
2.BERZA, OSNOVNI POJMOVI

Berze predstavljaju najznačajnije tržišne institucije. One su instucionalizovana i tehnički oblikovana mesta na kojima se trguje, tipiziranom robm, po unapred utvrđenim pravilima trgovanja.
Osnovna funkcija berze jeste u smirivanju tržišnih oscilacija i utvrđivanje realnih vrednosti hartija od vrednosti koje su emitovali emitenti(država, lokalna vlast, korporacije i dr.) jedne nacionalne ekonomije.
Osnovna karakteristika berzi, kao tržišnih institucija, gde se susreću ponuda i tražnja i vrši formiranje cena, jeste poverenje i sigurnost.
Berza je nastala na poverenju i teži ka sigurnosti.
Na berzama se trguje efektivom(novac i hartije od vrednosti) i robom.
U odnosu na predmet trgovanja berze se mogu podeliti na:
1.Efektne berze
2.Robne berze
3.Mešovite berze

Na efektnim berzama se trguje hartijama od vrednosti, devizama i finansijskim derivatima.
Hartije od vrednosti predstavljaju pisane dokumente, koji onome ko ih poseduje daju određeno imovinsko pravo, koje se može koristiti u zakonsko vlasništvo nad samim dokumentom.
Hartije od vrednosti mogu biti, kreditne hartije(obveznice) i vlasničke hartije (akcije).
U odnosu na tržište mogu biti kratkoročne, koje predstavljaju instrumente tržišta novca (državni,komercionalni i blagajnički zapisi, menice, sertifikati o depozitima) i dugoročne koje predstavljaju instrumente tržišta kapitala(obveznice, akcije).

Robne berze jesu organizovana tržišta berzanskih roba i omogućavaju brz i efikasan promet velikih količina roba.
Zbog toga one imaju vidnu ulogu u svetskoj trgovini.Kupljena roba se isporučuje kupcu prema ugovoru.Da bi određeni proizvod bio berzanska roba mora da bude zamenljiv,tako da robe ne moraju da budu fizički prisutne na mestu trgovine.
Robne berze mogu da budu opšte (trguje se različitim vrstama roba),i specijalizovane (trguje se samo određenim proizvodom ili grupama proizvoda nemetali,kaučuk,šećer,pamuk,žitarice).
Najpoznatije robne berze:
-New York (šećer,žitarice,vuna,pamuk)
-London (metali,vuna,šećer)
-Čikago (žitarice)
-Aleksandrija (pamuk)
-Hamburg (šećer)
-Singapur (kaučuk)
-Liverpul (pamuk)

Na mešovitim berzama se trguje i efektivnim i berzanskim robama.
Berze mešovitog karaktera su institucije na kojima se trguje,sa više različitih ili finansijskih instrumenata ili berzanskih roba.
Ona je berza opšteg tipa na kojoj se trguje svim oblicima tržišnog materijala,odnosno robama,hartijama od vrednosti i novcem.
Na mešovitoj berzi trgovanje se obavlja u posebno organizovanim delovima berze,koji se organizuju prema vrsti tržišnog materijala.
Najznačajniji berzanski centri za trgovanje efektivom u svetu su:
-London
-Frankfurt
-Njujork
-Tokio

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari